Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Školské zariadenia ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Právo

Dňa 10. decembra 2021 Národná rada Slovenskej republiky ako ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „školský zákon“). Podľa dôvodovej správy účelom novely bolo ustanoviť možnosť, aby škola a školské zariadenie mohli vytvárať podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom a žiakom, keďže v praxi boli identifikované viaceré problémy súvisiace s tým, že deťom a žiakom nemal kto v škole a v školskom zariadení poskytovať potrebnú pomoc spojenú s ich zdravotným stavom. Schválená novela bola publikovaná v Z bierke zákonov ako zákon č. 2/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

S účinnosťou od 15. januára 2022 v dôsledku tejto novely školského zákona a súvisiacich zdra­votníckych zákonov môže v:
-
materskej škole pre deti so zdravotným znevýhodnením
(§ 96 školského zákona) a
-
základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
(§ 97 školského zákona),
-
v materskej škole a základnej škole
(§ 28 ods. 14 a § 30 ods. 5 školského zákona).
pôsobiť aj zdravotnícky pracovník. Vyplýva to z nového ustanovenia § 152a ods. 1 školského zákona, podľa ktorého tam, kde to tento zákon umožňuje, môže byť v škole deťom a žiakom tejto školy poskytovaná zdravotná starostlivosť, a to zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu s príslušnou školou, a ktorí spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania
lekár, sestra, verejný zdravotník alebo zdravotnícky záchranár.
Podľa § 2 písm. k) až o) školského zákona sa dieťaťom so zdravotným znevýhodnením alebo žiakom so zdravotným znevýhodnením rozumie:
-
dieťa so zdravotným postihnutím alebo žiak so zdravotným postihnutím (dieťa alebo žiak s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami alebo s viacnásobným postihnutím),
-
dieťa choré alebo zdravotne oslabené alebo žiak chorý alebo zdravotne oslabený (dieťa alebo žiak s ochorením, ktoré je dlhodobého charakteru, a dieťa alebo žiak vzdelávajúci sa v školách pri zdravotníckych zariadeniach),
-
dieťa s vývinovými poruchami alebo žiak s vývinovými poruchami (dieťa alebo žiak s poruchou aktivity a pozornosti; dieťa alebo žiak s vývinovou poruchou učenia),
-
dieťa s poruchou správania alebo žiak s poruchou správania (dieťa alebo žiak s narušením funkcií v oblasti emocionálnej alebo sociál­nej).
Podľa školského zákona výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje:
a)
v školách pre deti so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením (špeciálne školy),
b)
v ostatných školách podľa školského zákona, a to
1.
v špeciálnych triedach, ktoré sa zriaďujú spravidla pre deti s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia alebo žiakov s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia; časť výchovno-vzdelávacieho procesu sa môže uskutočňovať v triede spoločne s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy; niektoré vyučovacie predmety alebo činnosti môže dieťa alebo žiak absolvovať mimo špeciálnej triedy,
2.
v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy.
Podmienky poskytovania zdravotnej staro
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály