Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Smrť lekára a zdravotná dokumentácia

Dátum: Rubrika: Právo

Zo zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) explicitne vyplýva, že poskytovateľom zdravotnej starostlivosti môže byť fyzická alebo právnická osoba. Tá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, buď ako fyzická alebo právnická osoba. Tento zákon predpisuje poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti celý rad povinností uvedených v § 79 a § 79a cit. zákona.

Medzi nimi je možné identifikovať aj nasledovné povinnosti týkajúce sa zdravotnej dokumentácie a zaobchádzania s ňou, t. j.:

  • povinnosť viesť zdravotnú dokumentáciu podľa § 19 až § 21 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“), [1]
  • povinnosť spracúvať, poskytovať a sprístupňovať údaje zo zdravotnej dokumentácie v súlade s § 18, § 24 a § 25 zákona o zdravotnej starostlivosti, a
  • povinnosť zabezpečiť a uchovávať zdravotnú dokumentáciu a dodržať postup pri jej odovzdaní a prevzatí do úschovy tak, ako je uvedené v § 22 a § 23 zákona o zdravotnej starostlivosti. [2]

V prípade smrti fyzickej osoby – poskytovateľa zdravotnej starostlivosti zaniká zo zákona platnosť jeho licencie, ak vykonávala samostatnú zdravotnícku prax. Platnosť povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia zaniká smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu alebo zánikom právnickej osoby. Zánik platnosti licencie alebo povolenia je právna skutočnosť relevantná pre viacero skutočností týkajúcich sa poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

S ohľadom na zdravotnú dokumentáciu to však znamená, že každá osoba, ktorá má po zániku platnosti licencie alebo povolenia prístup k zdravotnej dokumentácii, je povinná bezodkladne o tejto skutočnosti informovať lekára príslušného samosprávneho kraja, dohodnúť s ním postup pri prevzatí zdravotnej dokumentácie a bezodkladne umožniť lekárovi príslušného samosprávneho kraja jej prevzatie do úschovy. Kým sa samotné prevzatie neuskutoční, je táto osoba s prístupom k zdravotnej dokumentácii povinná ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo ku zneužitiu.

Napriek tomu, že procedúry predpísané p

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály