Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Správna žaloba v sociálnych veciach v rekodifikácii správneho súdnictva

Dátum: Rubrika: Právo

V článku sa podrobnejšie zaoberám jednotlivými novoustanovenými právnymi inštitútmi zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku, najmä procesným konaním a právnymi inštitútmi aplikujúcimi sa na rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“) ako žalovaného účastníka súdneho prieskumu správnej žaloby v sociálnych veciach, ktoré neboli obsiahnuté v súčasnom „dosluhujúcom“ procesnoprávnom predpise – v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Správny súdny poriadok bude obsahovať normy upravujúce právomoc a príslušnosť správnych súdov, ktorými zostáva osem krajských súdov a Najvyšší súd SR (ďalej len „NS SR“), ako aj konanie a postup správnych súdov, účastníkov konania a ďalších osôb v správnom súdnictve.

Od 1. júla 2016 nadobudnú súčasne účinnosť tri nové procesnoprávne kódexy, a to zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok a zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“), ktoré úplne nahradia už mnohými väčšími či menšími novelami menený starší procesnoprávny predpis – zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“).

OSP ako doterajší procesný právny predpis z právnej oblasti súkromného práva má totiž vo svojej piatej časti Správne súdnictvo nesystematicky upravené procesné konanie preskúmania zákonnosti a postupov orgánov verejnej správy charakteristické pre oblasť verejného práva. Odčlenenie procesnej úpravy správneho súdnictva z piatej časti OSP sa ukázalo ako nevyhnutný krok, nakoľko je to oblasť verejného práva, pre ktorú sú charakteristické iné zásady konania, dokazovania a právne inštitúty, ako je to príznačné pre oblasť súkromného práva. Tri nové samostatné kódexy si kladú za cieľ zabezpečiť rýchlejšie, hospodárnejšie a personálne špecializované rozhodovanie súdov v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a správnych veciach, a za tým účelom poskytovať účastníkom konania lepšiu vymožiteľnosť práva, ktorá je verejnosťou označovaná za jeden z najväčších problémov justície. SSP sa systematicky člení do šiestich častí.

Prvá časť SSP obsahuje všeobecné ustanovenia o konaní v správnom súdnictve. Vymedzuje predmet zákona, základné pojmy, základné princípy konania špecifické pre správne súdnictvo, právomoc a príslušnosť správnych súdov a organizáciu a zloženie správnych súdov.

Miestna príslušnosť na súdne konanie bude z pôvodne určovanej príslušnosti podľa sídla druhostupňového správneho orgánu, ktorý spadal pod prislúchajúci obvod krajského súdu, zmenená na krajský súd, v ktorého obvode má sídlo prvostupňový správny orgán, ktorý rozhodoval v správnom konaní vo veci, ak SSP neustanovuje inak. Účelom tejto zmeny v určovaní miestnej príslušnosti je zabezpečiť rovnomernejšiu zaťaženosť v rámci sústavy senátov správnych súdov všetkých ôsmych krajských súdov v SR, nakoľko v súčasnosti určovaná príslušnosť krajských súdov podľa sídiel druhostupňových správnych orgánov, ktorých prevažná väčšina sídli vBratislave, určovala za miestne a vecne príslušný na konanie a rozhodnutie vo veci Krajský súd v Bratislave. Pre žalované orgány verejnej správy bude zmena v určovaní miestnej príslušnosti znamenať najmä zvýšené náklady na trovy konania spočívajúce najmä v cestovnom, ubytovaní a stravnom. Správne súdy však budú môcť priznať aj žalovanému orgánu verejnej správy, ktorý mal pomerný úspech vo veci, náhradu trov konania. Bude sa to týkať predovšetkým zrejme bezúspešných súdnych sporov iniciovaných na základe tzv. šikanóznych žalôb.

Novo ustanovenou miestnou príslušnosťou podľa sídla prvostupňového správneho orgánu bude v prípade ÚDZS určený obvod krajského súdu, v ktorom sa nachádza sídlo pobočky ÚDZS rozhodujúcej v správnom konaní ako prvostupňový správny orgán. Podľa čl. 24 platného Organizačného poriadku ÚDZS do určenej vecnej právomoci pobočky ÚDZS, ako prvostupňového správneho orgánu, patrí vydávanie rozhodnutí o uložení sankcie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti podľa § 50 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad zdravotnou starostlivosťou“) a rozhodovanie o žiadosti o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Krajský súd v Trenčíne bude určený za vecne a miestne príslušný na rozhodovanie podľa Organizačným poriadkom ÚDZS zverenej právomoci pobočke ÚDZS v Trenčíne rozhodovať v prvom stupni správneho konania vo veciach:

  1. právoplatných správnych rozhodnutí v konaniach o pohľadávkach na poistnom na verejné zdravotné poistenie a o úrokoch z omeškania podľa § 18 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, rozhoduje v prvom stupni správneho konania,
  2. o pohľadávkach na poistnom na zdravotné poistenie, o poplatkoch z omeškania a poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa zákona č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní začatých a zrušených zákonom o dohľade nad zdravotnou starostlivosťou,
  3. o preplatkoch uplatnených platiteľmi poistného, ak ide o pohľadávky vyplývajúce z neuhradeného preplatku na poistnom podľa § 18 ods. 1 písm. a) bodu 4. zákona o dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, o veciach nedokončených zdravotnými poisťovňami podľa § 84 zákona o dohľade nad zdravotnou starostlivosťou,
  4. o pokutách ukladaných poistencom, platiteľom poistného a ÚDZS poverenému viesť matriku podľa § 26 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [1].

Okrem vecnej a miestnej príslušnosti SSP vo svojich ustanoveniach zavádza aj tzv. kauzálnu p

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály