Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Súdny prieskum rozhodnutí o povolení a zamietnutí zdravotnej starostlivosti v cudzine

Dátum: Rubrika: Právo

Článok analyzuje aktívnu legitimáciu poistencov a zdravotných poisťovní na podanie žalôb o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o predchádzajúcom súhlase o úhradu nákladov na plánovanú zdravotnú starostlivosť poistencov v cudzine.

Zákonodarca ustanovil ako prvostupňový správny orgán rozhodujúci o žiadosti poistenca o udelenie súhlasu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti v cudzine jeho zdravotnú poisťovňu a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“) ako druhostupňový správny orgán príslušný rozhodovať o odvolaní poistenca proti rozhodnutiu zdravotnej poisťovne o zamietnutí žiadosti [1]. Právo poistencov na úhradu nákladov zdravotnými poisťovňami pôsobiacimi v SR pri vycestovaní za zdravotnou starostlivosťou do iného členského štátu EÚ, bolo zavedené do právneho poriadku SR zákonom č. 121/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1. mája 2010, ktorý sa odvoláva na čl. 20 nariadenia (ES) č.  883/2004 v znení nariadenia (ES) č. 988/2009 a čl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.  987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. októbra 2009).

Nedostatok aktívnej legitimácie zdravotnej poisťovne na podanie žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia

V prípade žalôb je správne súdnictvo založené na princípe generálnej klauzuly, podľa ktorej správne senáty krajských súdov môžu v zásade preskúmavať všetky rozhodnutia orgánov verejnej správy, medzi ktoré sa subsumuje aj ÚDZS. Zákonná pôsobnosť ÚDZS, ako odporcu vo veci súdneho prieskumu zákonnosti jeho druhostupňového rozhodnutia, je vymedzená v § 18 ods. 1 písm. a) bodu 7. zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že táto zákonom zverená rozhodovacia právomoc sa týka iba prípadov rozhodovania o odvolaní poistencov proti rozhodnutiam zdravotných poisťovní o zamietnutí žiadostí o udelenie súhlasov s plánovanou zdravotnou starostlivosťou v cudzine v spojení s § 9f zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“). Podľa § 9f ods. 7 zákona o zdravotnom poistení sa na konanie podľa ods. 1, 3 a 6 vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), ak tento zákon neustanovuje inak. Na rozdiel od správneho konania je toto osobitné rozhodovacie konanie odlišné v tom, že poistenec môže do jedného roka požiadať zdravotnú poisťovňu aj o dodatočný súhlas o úhradu nákladov zrealizovanej plánovanej zdravotnej starostlivosti v cudzi

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály