Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Upomínacie konanie voči dlžníkom

Dátum: Rubrika: Právo

V príspevku sa zaoberám zákonom č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o upomínacom konaní“), ktorý bol prijatý z dôvodu veľkého množstva podaných návrhov na vydanie platobných rozkazov v rámci celej sústavy všeobecných okresných súdov v SR a tiež kvôli existencii dlhších lehôt na vydanie platobných rozkazov z dôvodu veľkého náporu rôznorodej súdnej agendy a personálneho obsadenia súdov.

Predmetný zákon umožňuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v skrátenom konaní efektívnejšie sa domôcť plnenia peňažných dlhov od svojich dlžníkov na základe vydaného platobného rozkazu súdom. V prípade neplnenia dlžníkom uplatnených nárokov žalobcu uvedených v platobnom rozkaze, môže si žalobca uplatniť nároky proti žalovanému v exekučnom konaní, na základe exekučného titulu, za ktorý sa pokladá právoplatný platobný rozkaz. Keďže komunikácia je realizovaná predovšetkým prostredníctvom elektronických formulárov, predpokladá sa aj nižšia chybovosť sporových strán v podaniach, a tým aj zrýchlenie konania.

Znaky upomínacieho konania:

  • zrýchlené súdne konanie,
  • kauzálna príslušnosť Okresného súdu v Banskej Bystrici,
  • uplatňovanie peňažného nároku,
  • výlučne elektronická komunikácia prostredníctvom formulárov,
  • 50 % zvýhodnená suma zo súdneho poplatku podľa sadzobníka,
  • možnosť žalovaného dlžníka požiadať o povolenie plnenia v splátkach.

Zrýchlené súdne konanie

Jedným z hlavných dôvodov prijatia zákona o upomínacom konaní bolo umožniť veriteľom ako žalobcom zrýchlenou, lacnejšou a elektronickou cestou sa domáhať na súde priznania svojich oprávnených nárokov voči dlžníkom. Tento procesný postup vymoženia dlhov podľa zákona o upomínacom konaní je alternatívou postupu na vydanie platobného rozkazu podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP“). V súčasnom právnom poriadku tak popri sebe paralelne existujú dva samostatné procesné postupy upravujúce s odlišnými znakmi platobné rozkazy.

Konanie o platobnom rozkaze podľa zákona o upomínacom konaní prebieha výlučne v elektronickej forme, nie v papierovej forme. Vzorom bola nemecká právna úprava upomínacieho konania. Oproti nemeckej právnej úprave upomínacie konanie v našich podmienkach, okrem iných odlišností, predpokladá aj formálne a materiálne preskúmavanie splnenia podmienok návrhu na vydanie platobného rozkazu súdom.

Kauzálna príslušnosť na konanie Okresného súdu v Banskej Bystrici

Na konanie je kauzálne príslušný Okresný súd v Banskej Bystrici. V CSP sa rozlišuje príslušnosť vecná, miestna, funkčná a kauzálna. Okresný súd v Banskej Bystrici rozhoduje o vydávaní platobných rozkazov podľa kauzálnej príslušnosti ako elektronická alternatíva k všeobecným súdom. Kauzálna príslušnosť je vymedzená tak, že výlučne určený súd rozhoduje o uplatňovaných peňažných nárokoch. Na rozhodovanie v upomínacom konaní tak nie je určený príslušný súd určený na základe všeobecnej alebo osobitnej miestnej príslušnosti. Ak tento okresný súd pri skúmaní príslušnosti na konanie zistí, že nie je príslušným na prejednanie veci, napr. z dôvodu, že nejde výlučne o uplatnenie peňažného nároku žalobcom v zmysle zákona o upomínacom konaní, je povinný postúpiť vec bez vydania rozhodnutia vecne, miestne a funkčne príslušnému všeobecnému súdu podľa ustanovení CSP. O postúpení veci sa upovedomuje žalobca. V prípade, že by všeobecný súd s postúpením veci na konanie nesúhlasil, je povinný bezodkladne postúpiť vec na rozhodnutie spoločne nadriadenému vecne a miestne príslušnému krajskému súdu, ktorý rozhodne, o konkrétnom vecne a miestne príslušnom súde konajúcom a rozhodujúcom vo veci. Rozhodnutím nadriadeného súdu v kompetenčných sporoch sú súdy nižšej inštancie vždy viazané a nemôžu sa ďalej odvolávať na svoju nepríslušnosť konať a rozhodovať vo veci. Návrh na vydanie platobného rozkazu podľa zákona o upomínacom konaní možno podať výlučne elektronicky. V prípade, že by bol návrh na vydanie platobného rozkazu žalobcom podaný iba v listinnej forme, je okresný súd povinný rozhodnúť, že návrh na vydanie platobného rozkazu odmieta z dôvodu, že nebol podaný v elektronickej forme.

Uplatňovanie peňažného nároku

Konanie sa začína podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu. Formuláre pre vydanie platobného rozkazu podľa zákona o upomínacom konaní sú dostupné na webovej stránke www.slovensko.sk alebo na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR v sekcii eŽaloby − https://obcan.justice.sk/ezaloby. Na podanie návrhu je oprávnený ten, koho nárok na zaplatenie určitej peňažnej sumy v eurách voči žalovanému možno odôvodnene predpokladať. Odôvodnene možno uplatňovaný nárok predpokladať, ak vychádza zo skutočností uvedených žalobcom a z listín pripojených k návrhu.

Ak sú žalobca a žalovaný účtovnými jednotkami, postačí pripojiť faktúru alebo inú výzvu podobnej povahy, ktorou sa požadovalo splneni

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály