Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE AMBULANCIE

Rubrika: Právo

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dochádza k vzniku právneho vzťahu medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom, a to na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Dohoda môže byť uzatvorená v písomnej alebo aj ústnej forme (v prípade všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa vyžaduje písomná forma dohody). Základom je mať v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti upravené vzájomné práva a povinnosti poskytovateľa a pacienta, tiež otázku podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti (odplata za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, prípadné poskytovanie nadštandardných služieb), otázku ochrany osobných údajov a aj otázku riešenia sporov v prípade ich vzniku medzi poskytovateľom a pacientom. Pokiaľ by všetky tieto náležitosti mali byť obsiahnuté v každej jednej dohode s pacientom, mala by množstvo strán, čo je pre lekárov a pacientov nereálne. Vzájomné práva a povinnosti
je možné v rámci záväzkových vzťahov upraviť aj všeobecne pre všetkých rovnako, a to formou všeobecných obchodných podmienok. To platí aj pre ambulancie pri úprave podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom a úprave vzájomných práv a povinností vo vzťahu lekár – pacient. V najbližších riadkoch Vám prinesieme informácie o tom, čo by mali všeobecné obchodné podmienky ambulancie obsahovať a na čo nie je potrebné pri ich tvorbe zabúdať.

Obsah všeobecných obchodných podmienok
Obsah všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "VOP") závisí vždy od typu záväzkového vzťahu, ktorý by VOP mali upravovať a tiež aj od typu zmluvného partnera. Rôzne právne predpisy ustanovujú, v závislosti od obsahu právneho vzťahu, informácie, ktoré majú byť upravené v rámci záväzkového vzťahu a tiež prípadné informácie, ktoré majú byť poskytnuté zmluvnému partnerovi. Iné náležitosti budú upravené vo VOP upravujúcich spotrebiteľský vzťah a iné budú upravené práve vo vzťahu lekár - pacient. V rámci VOP, ktoré upravujú právny vzťah medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom, odporúčame vymedziť najmä:
1.
identifikačné údaje poskytovateľa,
2.
vzájomné práva a povinnosti po­sky­tovateľa zdravotnej starostlivosti a pacienta,
3.
podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti nespôsobilému pacientovi,
4.
podmienky objednávania pacientov a ordinačné hodiny,
5.
odplata za poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
6.
ochrana osobných údajov,
7.
mlčanlivosť zdravotníckeho pracovníka,
8.
riešenie prípadných sporov.
Identifikačné údaje poskytovateľa a vymedzenie základných pojmov používaných vo všeobecných obchodných podmienkach
Základným predpokladom pre vytvorenie VOP je jednoznačná identifikácia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Spočíva v označení vo forme: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, kontaktné údaje poskytovateľa (telefónne číslo, prípadne aj e-mailový kontakt). Pri poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti je potrebné jasne vymedziť aj špecializačný odbor, v ktorom daný poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť. V úvode VOP by mali byť vymedzené aj základné pojmy, ktoré sa budú vo VOP používať, aby bolo jasné, ktorý pojem, čo označuje a nevznikali nezrovnalosti pri výklade jednotlivých častí VOP.
Úprava vzájomných práv a povinností poskytovateľa a pacienta
Pri záväzkových vzťahoch je vždy veľmi dôležité vymedziť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán. To platí aj v prípade uzatvorenia dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti medzi poskytovateľom a pacientom, pretože aj tu dochádza k vzniku záväzkového vzťahu. Niektoré práva a povinnosti vymedzujú právne predpisy
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály