Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Vybrané procesné aspekty administratívnoprávnej zodpovednosti v judikatúre Najvyššieho súdu SR

Dátum: Rubrika: Právo

Niektoré súdne rozhodnutia, ktorých meritom je hodnotenie administratívnoprávnej zodpovednosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bývajú veľmi stručné a argumentačne skromné. V mnohých prípadoch je však skutočnou príčinou tohto javu to, že súd pri hodnotení kauzy skonštatoval nedodržanie niektorých dôležitých procesných pravidiel v postupe správnych orgánov. V tomto článku demonštratívne priblížime dve rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, v ktorých súd identifikoval porušenie významných procesnoprávnych noriem zo strany správnych orgánov.

V obidvoch kauzách vystupuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v pozícii žalobcu a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad pre dohľad“) v pozícii žalovaného. Ďalšími vystupujúcimi subjektmi sú v prvej kauze Krajský súd v Žiline a v druhej kauze Krajský súd v Banskej Bystrici (v oboch prípadoch ďalej len „krajský súd“), proti rozhodnutiam, v ktorých bolo podané odvolanie. V odvolacom konaní proti týmto rozhodnutiam rozhodoval Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „NS SR“) v trojčlennom senáte.

Prípad: Otvorená zlomenina

Rozhodnutím Úradu pre dohľad, pobočky Martin ako prvostupňového správneho orgánu z 10. augusta 2007 bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 100 000 Sk za porušenie § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“). Pravidlo, ktoré je zakotvené v tomto ustanovení určuje, že: „Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.“ Po medicínskej stránke išlo v tomto konkrétnom prípade o otvorenú zlomeninu dolného konca vretennej kosti s posunom v kĺbe medzi lakťovou a vretennou kosťou v oblasti zápästia. Dňa 4. júla 2008 predseda Úradu pre dohľad zamietol rozklad žalobcu proti rozhodnutiu prvostupňového orgánu a potvrdil tak jeho prvotné rozhodnutie. Následne sa už žalobca domáhal svojich práv mimo sústavu správnych orgánov, a preto adresoval na krajský súd žalobu o preskúmanie zákonnosti postupu žalovaného. Krajským súdom však bola táto žaloba poskytovateľa zdravotnej starostlivosti zamietnutá s odôvodnením, že: „rozhodnutia žalovaného zodpovedajú zákonu, lebo bolo dostatočne preukázané, že postup žalobcu pri ošetrení pacientky nebol v súlade § 4 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti. Námietky žalobcu, ktoré v rozsudku podrobne vyhodnotil, neodôvodňovali zrušenie rozhodnutia.“

Proti tomuto rozhodnutiu krajského súdu podal žalobca odvolanie s odôvodnením, že krajský súd dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam a vec súčasne nesprávne právne posúdil. Žalobca namietal, že mu bolo v správnom konaní odopreté právo navrhovať dôkazy a klásť otázky znalcom a svedkom. V priebehu konania mal byť údajne len oboznámený so stanoviskom odborného konzultanta a inak sa nemohol vyjadriť k jeho odborným záverom.

Po preskúmaní odvolania NS SR skonštatoval, že odvolanie žalobcu považuje za dôvodné, no z iných argumentov, než o ktoré sa on opieral. Výkon dohľadu nad tým, či sa zdravotná starostlivosť poskytuje správne, bol totiž zo strany Úradu pre dohľad ukončený 27. marca 2007, čoho dôkazom bola aj zápisnica o prerokovaní námietok dohliadaného subjektu k protokolu o vykonanom dohľade. Správne konanie bolo následne iniciované Úradom pre dohľad 13. júla 2007, pričom prvostupňové rozhodnutie bolo vydané po necelom mesiaci 10. augus

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály