Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Vzťah zdravotníckeho pracovníka ku komore a jeho disciplinárna zodpovednosť

Dátum: Rubrika: Právo

Jedným zo základných práv zdravotníckeho pracovníka je právo združovať sa v profesijnej komore so zdravotníckymi pracovníkmi s rovnakým pracovným zameraním a obsahom. Aj napriek tomu, že aktivity a pôsobenie komory zdravotníci vnímajú ako samozrejmé, častokrát nemajú konkrétnu predstavu o tom, aké sú práva a povinnosti komory, resp. jeho člena voči nej. Práve ambíciu detailnejšie priblížiť obsah tohto špecifického právneho vzťahu zdravotník verzus komora, má tento článok.

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej sta­rostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“) počíta s existenciou nasledovných komôr:

 1. Slovenská lekárska komora,
 2. Slovenská komora zubných lekárov,
 3. Slovenská lekárnická komora,
 4. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
 5. Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov,
 6. Slovenská komora fyzioterapeutov,
 7. Slovenská komora zubných technikov,
 8. Slovenská komora ortopedických technikov,
 9. Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov,
 10. Slovenská komora psychológov,
 11. Slovenská komora zdravotníckych záchranárov. [1]

Pristavíme sa pri komore „iných zdravotníckych pracovníkov“, kto­rá z hľadiska legislatívy združuje logopédov, liečebných pedagógov, fyzikov a laboratórnych diagnostikov [2]. Jej existenciu je potrebné hodnotiť pozitívne, keďže vzhľadom na aj tieto menej početné skupiny zdravotníckych pracovníkov, predsa majú mať možnosť realizácie ich práva sa združovať v komore.

Úloha komory

V prvom rade je potrebné komoru zdravotníckych pracovníkov zadefinovať. Komora podľa zákona o poskytovateľoch je (cit.): „samosprávna stavovská organizácia, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky.“ [3] Ide vždy o právnickú osobu, ktorá sídli v Bratislave a má možnosť si vnútornou legislatívou zriadiť komory na regionálnej úrovni. [4]

Zákonodarca vo všeobecnosti zadefinoval úlohy komôr v usta­no­vení § 49 zákona o poskytovateľoch. Okrem všeobecnej povinnosti ochrany záujmov svojich členov a ich zastupovania v rámci otázok týkajúcich ich zdravotníckeho povolania voči štátnym orgánom tento zákon zakotvuje aj povinnosť komory bezplatne sprostredkovať ekonomické, odborné ale aj právne poradenstvo v súvislosti s výkonom povolania zdravotníka. Rovnako v tejto súvislosti má člen komory možnosť požadovať aj sprostredkovanie zastupovať v súdnych konaniach, resp. konaniach vedených administratívnymi orgánmi (napríklad Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a pod.). Takéto zastupovanie komora nemá povinnosť sprostredkovať bezplatne. [5]

Čo sa týka bezplatnej právnej pomoci, tam treba hľadieť do iného právneho predpisu, konkrétne do zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa zriaďuje Centrum právnej pomoci so sídlom v Bratislave a s kanceláriami po celom Slovensku. Veronika Adamková, Ľubica Ondrisová a Eduard Oravec postavenie Centra právnej pomoci popisujú nasledovne (cit.): „Už od počiatku vzniku centra patrí medzi jeho hlavné úlohy poskytovanie právnej pomoci osobám, ktoré si v dôsledku ťažkej finančnej situácie nemôžu právnu pomoc zabezpečiť sami. Centrum poskytuje právnu pomoc prostredníctvom advokátov, svojich právnikov alebo mediátorov. S určovaním advokátov na ochranu práv a oprávnených záujmov ľudí, ktorí sa často nie len svojím zavinením dostali do neľahkej životnej situácie, úzko súvisí ďalšia obsahová náplň činnosti centra, a to rozhodovanie o trovách zastúpenia určených advokátov poskytujúcich právnu pomoc pre osoby v materiálnej núdzi a s tým súvisiaci proces. O trovách právneho zastúpen

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály