Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zdravotná dokumentácia a elektronické prostredie

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Elektronické zdravotníctvo (tzv. e-Health) prináša pre oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti s využitím informačno-komunikačných technológií (ďalej len „IKT “) rôzne možnosti. Ešte predtým, ako budeme vo svetle elektronizácie analyzovať jeden z dôležitých inštitútov zdravotnej starostlivosti, ktorým je zdravotná dokumentácia, predstavíme zdravotnú starostlivosť ako takú.

Zdravotná starostlivosť má svoju legálnu definíciu v ustanovení § 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o zdravotnej starostlivosti"), kde je vymedzená ako
"súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu."
Právo na zdravotnú starostlivosť je garantované v medzinárodných dohovoroch, ktorých je Slovenská republika signatárom, a to Všeobecnou deklaráciou ľudských práv, Medzinárodným paktom o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Dohovorom o ľudských práva a biomedicíne. V nadväznosti na tieto dokumenty bolo právo na zdravotnú starostlivosť zakotvené v zákone č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej len "ÚstavaSR") medzi hospodárskymi, sociálnymi a kultúrnymi právami. Slovenská republika si svoj pozitívny záväzok zabezpečiť pre svojich občanov realizovanie práva na zdravotnú starostlivosť plní prostredníctvom národnej zdravotnej politiky a systému poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zdravotná starostlivosť a služby s ňou súvisiace môžu byť podľa súčasnej legislatívy poskytované výlučne
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotníckym pracovníkom
za podmienok ustanovených osobitným predpisom, ktorým je zákon č. 578/2004 Z.z.o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poskytovateľoch"). Tieto subjekty poskytovania zdravotnej starostlivosti sú povinné poskytovať zdravotnú starostlivosť
správne
. To znamená, že zdravotnícki pracovníci majú vykonať všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia pacienta alebo zlepšenia jeho stavu pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu pacienta.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je ako súbor činností mimoriadne rozsiahla oblasť zdravotníctva. V prípade e-Healthu, v rámci ktorého dochádza k využívaniu IKT v postupoch súvisiacich so zdravotníctvom, je zrejmé, že prvky elektronického zdravotníctva možno aplikovať vo viacerých oblastiach poskytovania zdravotnej starostlivosti
od interakcie medzi pacientom a zdravotníckym pracovníkom, cez transfer údajov, diaľkový monitoring až po využitie umelej inteligencie pri robotických operáciách.

Zdravotná dokumentácia ako inštitút

Zdravotná dokumentácia je významná a neoddeliteľná súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ide
"o súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe."
Táto definícia je vytvorená pomenovaním toho, čo je obsahom zdravotnej dokumentácie. Ako uvádza a konkretizuje autor Policar, zdravotná dokumentácia je záznamom obsahujúcim osobné údaje pacienta v rozsahu nevyhnutnom na jeho identifikáciu a zistenie jeho anamnézy, rovnako ako informácií o ochoreniach pacienta, o priebehu a výsledkoch vyšetrenia, liečbe a o ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom pacienta a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tento záznam má povahu písomnú, obrazovú, zvukovú, elektronickú alebo akúkoľvek inú, ktorá prichádza do úvahy. Vyskytuje sa v podobe analógovej alebo digitálnej na tomu zodpovedajúcich nosičoch.
1)
"Správne a podrobne vedená zdravotná dokumentácia je jedným z prostriedkov komunikácie medzi zdravotníckymi pracovníkmi, napomáha kontinuite zdravotnej starostlivosti, dokladuje kvalitu a rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti, je nástrojom pre posilnenie právnej ochrany zdravotníckeho pracovníka v pracovno-právnych sporoch, je nástrojom posilnenia bezpečnosti poskytovanej starostlivosti a ochrany bezpečnosti pacienta, a má aj forenzný význam v prípadných medicínsko-právnych sporoch."
2)
Zdravotná dokumentácia je ako celok
vedená všeobecným lekárom
. Iný ošetrujúci zdravotnícky pracovník ju môže viesť v rozsahu ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Samotné vedenie zdravotnej dokumentácie obsahuje získavanie, zhromažďovanie a zaznamenávanie údajov, ktoré tvoria jej obsah.

Obsah a forma zdravotnej dokumentácie

Zákonodarca vymedzuje obsah zdra­votnej dokumentácie všeobecne a na základe určitých okruhov, ktoré majú byť prostredníctvom materializovaných nosičov informácií evidované v rámci zdravotnej dokumentácie. Obsah zdravotnej dokumentácie a spôsob zápisu do nej upravuje odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vedení zdravotnej dokumentácie. Špecifikácia sa materializuje pri samotnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti konkrétnemu pacientovi vo forme zápisov do zdravotnej dokumentácie. Cez optiku účelu tvorby zdravotnej dokumentácie možno konštatovať, že jej súčasťou je každý záznam obsahujúci informáciu využiteľnú pre pacienta v súčasnej či potenciálne budúcej zdravotnej starostlivosti. Uvedené platí bez ohľadu na nosič tejto informácie (papier, dátový nosič, resp. spôsob vyjadrenia - text, zvuk, zvukovo-obrazový záznam, frekvencia a pod.).
3)
Zdravotná dokumentácia obsahuje:
a)
osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy; môže obsahovať aj telefónne číslo a adresu elektronickej pošty osoby, ak ich osoba poskytla,
b)
údaje o poučení a informovanom súhlase (§ 6 zákona o zdravotnej starostlivosti),
c)
údaje o chorobe osoby, žiadanku na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, údaje o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom osoby a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
d)
údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti vrátane predpísaných alebo podaných humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v rozsahu názov liečiva, cesta podania, lieková forma a množstvo liečiva v liekovej forme, názov dietetickej potraviny, názov zdravotníckej pomôcky,
e)
údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
f)
údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o osobnej starostlivosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,
g)
epidemiologicky závažné skutočnosti,
h)
identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne,
i)
identifikačné údaje poskytovateľa.
Zdravotná dokumentácia sa vedie ako celok alebo fragment, a ako už bolo spomenuté, zdravotnú dokumentáciu ako celok vedie všeobecný lekár, ktorý je zodpovedný za jej komplexnosť a taktiež za kontinuitu poskytovania zdravotnej starostlivosti, a mal by teda zhromažďovať všetky zdravotné záznamy od iných zdravotníckych pracovníkov, ktorí poskytovali zdravotnú starostlivosť danému pacientovi. V prípade, že pacient navštívi lekára špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo v jeho prípade dôjde k ukončeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti, všeobecný lekár by mal zabezpečiť, aby sa súvisiace záznamy stali súčasťou zdravotnej dokumentácie a aby mohol zabezpečiť následnú zdravotnú starostlivosť. V prípade ukončenia ústavnej zdravotnej starostlivosti je ošetrujúci lekár navyše povinný vyhotoviť lekársku prepúšťaciu správu a bezodkladne ju odoslať príslušnému všeobecnému lekárovi. V tejto situácii by napomohlo využívanie aspektov elektronizácie, a síce, vloženie lekárskej prepúšťacej správy alebo záznamu lekára špecializovanej ambulantnej starostlivosti do elektronickej zdravotnej knižky vo forme elektronického zdravotného záznamu podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) bod 8 alebo 9 zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "c").
Forma vedenia zdravotnej dokumentácie je upravená v zákone o zdravotnej starostlivosti a z viacerých dôvodov vrátane problematiky e-Healthu, je súca na komplexnejšiu diskusiu. Podľa ustanovenia § 20 ods. 1 predmetného zákonasa
zdravotná dokumentácia vedie v elektronickej zdravotnej ­knižke
v národnom zdravotníckom informačnom systéme so zdokonaleným elektronickým podpisom zdravotníckeho pracovníka, ak ods. 2 a 3 neustanovujú inak. Obsahové náležitosti, členenie, rozsah zapisovaných údajov, okruh oprávnených osôb, poskytovanie a sprístupňovanie údajov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály