Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zmeny v zákone o zdravotnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Právo

Článok analyzuje zmeny v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) prijaté novelou (zákon č. 257/2017 Z. z.) účinnou od 1. novembra 2017, okrem účinnosti ustanovení, ktoré sú uvedené v závere tohto článku.

Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) ako legislatívny gestor pôvodne v návrhu predmetnej novely navrhovalo, aby praktickí lekári boli v ambulanciách minimálne 30 hodín týždenne, z toho dvakrát mali byť v ambulancii do 14.00 h. Poslanci parlamentu však schválili pozmeňujúci návrh zdravotníckeho výboru parlamentu, ktorý hodiny rozšíril. Lekári tak budú ordinovať 35 hodín týždenne s tým, že minimálne dvakrát za týždeň budú ordinovať do 15.00 h. Predĺžením ordinačných hodín do popoludňajších hodín budú mať lekári menej času na administratívu, ktorá spočíva predovšetkým vo vypisovaní návrhov na kúpeľnú liečbu, výkazov, lekárskych správ, zabezpečovaní celkovej prevádzky ambulancie, ako aj na návštevy pacientov v ich domácom prostredí. V prípade, ak z objektívnych príčin lekár stanovený rozsah ordinačných hodín nebude môcť dodržať, samosprávny kraj je oprávnený schváliť aj kratší rozsah ordinačných hodín. Za objektívne príčiny sa považuje prípad, ak lekár pracuje vo viacerých obvodoch a bolo by tým ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo mu pracovať dlhšie nedovoľuje jeho vek či zdravotný stav.

Ambulantné pohotovosti budú po novom fungovať len do 22.00 h. Ich kratšia prevádzka sa zavádza novelou zákona o zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva chcelo ich celonočnú prevádzku pôvodne skrátiť do 23.00 h. Zákonodarcovia však schválili aj ďalší pozmeňujúci návrh zdravotníckeho výboru parlamentu, aby fungovali ešte o hodinu kratšie.

Pohotovostná ambulancia bude fungovať od 16. h do 22. h cez pracovný deň, počas víkendov bude k dispozícií od 7. h do 22. h. V rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby možno poskytovať návštevnú službu v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa pevná ambulantná pohotovostná služba poskytuje; poskytovanie návštevnej služby nezbavuje organizátora povinnosti úplne zabezpečiť poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.

Poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby zabezpečuje organizátor podľa § 8 zákona o zdravotnej starostlivosti prostredníctvom lekára s profesijným titulom:

  1. všeobecný lekár alebolekára s profesijným titulom internista, ak sa zabezpečuje poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých,
  2. pediater, ak sa zabezpečuje poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.

Okrem všeobecných lekárov a pediatrov budú môcť v pohotovosti slúžiť aj internisti.

Ambulantné pohotovosti sa rozdelia do dvoch sietí, a to do pevnej a doplnkovej siete.

Pevná sieť bude povinne obsadená, pričom počet ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých bude 73 a počet ambulantnej služby pre deti bude 61, a to prevažne situovaných v okresných mestách. Podľa zámeru ministerstva zdravotníctva by povinne mali pôsobiť ambulantné pohotovostné služby vo všetkých okresných mestách, ktorých je 79. Doplnkovú sieť bude môcť zriadiť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v oblasti, kde sa už nachádza pevný bod pre ambulanciu.

Menia sa tiež osobitné ustanovenia o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov. Mzda lekára za vykonávanie zdravotníckeho povolania v pracovnoprávnom vzťahu s organizátorom v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby [§ 7 ods. 3 písm. a) bodov 3a.] bude po novom 12 eur za hodinu. Zamestnávateľ zamestnávajúci lekára podľa predchádzajúcej vety sa s ním môže dohodnúť aj na vyššej mzde.

Odmena za hodinu poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby je najmenej vo výške celkových mzdových nákladov zodpovedajúcich mzde lekára podľa odseku 3 prvej vety, ak ide o odmenu pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti poskytujúceho zdravotnú starostlivosť v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na základe iného vzťahu, ako je uvedený v tomto odseku.

Odmena za poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na základe rozpisu zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vo výške podľa predchádzajúceho odseku sa poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, určenému v rozpise zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v kalendárnom mesiaci, v ktorom nebolo zabezpečené poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, znižuje o:

  1. 2 %, ak poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby nebolo zabezpečené menej ako 7 hodín alebo 7 hodín,
  2. 2,5 % za každé začaté 4 hodiny, ak poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby nebolo zabezpečené viac ako 7 hodín a menej ako 49 hodín alebo 49 hodín,
  3. 40 %, ak poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby nebolo zabezpečené viac ako 49 hodín.

Zubno-lekársku pohotovostnú službu poskytujú poskytovatelia poskytujúci zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť určenými zdravotníckymi pracovníkmi v zdravotníckom povolaní zubný lekár v zdravotníckom zariadení poskytovateľa, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkovať ambulanciu zubno-lekárskej pohotovostnej služby v pracovných dňoch v čase určenom samosprávnym krajom a v dňoch pracovného pokoja nepretržite v rozsahu najmenej štyroch hodín denne v čase určenom samosprávnym krajom.

Zubno-lekárska pohotovostná služba sa poskytuje podľa rozpisu zabezpečenia poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby určeného samosprávnym krajom a zverejneného na jeho webovom sídle.

Rozpis zabezpečenia poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby obsahuje miesto poskytovania zu

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály