Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Znalecké dokazovanie, súkromný znalecký posudok a pojem (non) lege artis v medicínsko-právnych sporoch

Dátum: Rubrika: Právo

V medicínskych sporoch je najfrekventovanejším dôkazným prostriedkom znalecké dokazovanie, keď že vo väčšine konaní treba vyriešiť odbornú otázku, ktorú súd nedokáže posúdiť sám. Začiatkom júla tohto roku nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „Civilný sporový poriadok“), ktorý prináša dôležité zmeny zasahujúce aj do samotného znaleckého dokazovania.

V tomto príspevku sa venujeme nielen znaleckému dokazovaniu ako takému, ako aj komparácii predchádzajúcej právnej úpravy s tou súčasnou a pojmu (non) lege artis z hľadiska právnika a zdravotníckeho pracovníka, pričom snahou autorov nie je komplexný rozbor problematiky znaleckého dokazovania v medicínskych sporoch, ale poukázanie na zmeny a nové právne inštitúty, ako je súkromný znalecký posudok.

Znalecká činnosť v medicínskych sporoch

V medicínskych sporoch, pri ktorých súd musí rozhodovať o odbornej otázke, je rozhodujúcim dôkazným prostriedkom znalecký posudok, ktorého postavenie je v zásade nezastupiteľné. Vyriešenie otázky, či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti postupoval správne – lege artis [1] alebo zodpovedanie otázky, či nesprávny postup bol/nebol v príčinnej súvislosti so vzniknutou škodou na zdraví, či dokonca exitom pacienta, je primárne na pleciach znalca v konkrétnom medicínskom odbore, resp. znaleckého ústavu [2]. Keďže znalecké dokazovanie hrá nepochybne „prvé husle v orchestri dôkazných prostriedkov“, považujeme za dôležité tejto téme venovať intenzívnejšiu pozornosť.

Znalecká činnosť v medicíne je ťažiskovou záležitosťou pri riešení medicínskych sporov týkajúcich sa náhrad škody na zdraví a náhrad nemajetkovej ujmy v peniazoch. V posledných rokoch je zvýšený záujem o znalecké posudky najmä v oblasti medicíny. Tento stav je spôsobený aj narastajúcim počtom súdnych sporov o náhradu škody na zdraví a náhradu nemajetkovej ujmy. Súčasne však už pred samotným súdnym sporom „poškodená strana“ chce mať jasno, či pochybenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je len jej osobnou domnienkou alebo naopak, či objektívne došlo k poškodeniu jej zdravia v dôsledku nesprávneho postupu (non lege artis) poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

V súdnej praxi sa ukazuje, že v prípade odborne spracovaného znaleckého posudku, ktorý si znalec dokáže v rámci súdneho konania aj obhájiť, má súd vytvorené podmienky pre formulovanie presvedčivého rozhodnutia.

Významný prelom v praxi vyhotovovania znaleckých posudkov pre súdne konanie nastal prijatím Civilného sporového poriadku, ktorý zaviedol nové podmienky pre znalecké dokazovanie v konaní. Do súdnej praxe sa zavádza nový inštitút „súkromný znalecký posudok“, ktorý môže výrazným spôsobom ovplyvniť rýchlosť a efektívnosť medicínskych sporov. To, či sa tak skutočne stane, však podľa názoru autorov môže ukázať až samotná prax.

Znalecké dokazovanie podľa Civilného sporového poriadku a jeho odlišnosti

Znalecké dokazovanie počas účinnosti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v z. n. p. – „ďalej len Občiansky súdny poriadok“ (účinný do 30. júna 2016) bolo upravené v ust. § 127 (cit.): „Ak závisí rozhodnutie od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné znalosti, ustanoví súd po vypočutí účastníkov znalca. Súd znalca vyslúchne; znalcovi môže tiež uložiť, aby posudok vypracoval písomne. Ak je ustanovených niekoľko znalcov, môžu podať spoločný posudok. Namiesto výsluchu znalca môže sa súd v odôvodnených prípadoch uspokojiť s písomným posudkom znalca.“

Od 1. júla 2016 vstúpil do účinnosti Civilný sporový poriadok, ktorý upravil aj samotné znalecké dokazovanie, ktoré je kruciálnym dôkazným prostriedkom v medicínskych sporoch, pretože rozlišuje medzi odborným vyjadrením a znaleckým dokazovaním.

Odborné vyjadrenie

Prvou zmenou oproti predošlej úprave je skutočnosť, že v prípade potreby odborných znalostí si súd (primárne) na návrh účastníka konania vyžiada odborné vyjadrenie od odborne spôsobilej osoby. [3] Podľa predchádzajúcej právnej úpravy by si súd v prípadoch potreby posúdenia skutočnosti, na ktoré sú potrebné odborné znalosti, ustanovil počas civilného konania znalca z príslušného medicínskeho odboru a zadal vypracovanie znaleckého posudku. [4] Ustanovenie znalca, ktoré v minulosti bolo prvou voľbou súdov, sa podľa nového Civilného sporového poriadku stalo z dôvodu hospodárnosti a zníženia nákladov konania až sekundárnym riešením.

Otázkou je – koho zákonodarca označuje za „odborne spôsobilú osobu“. Ide v prípade medicínskych sporov o akéhokoľvek zdravotníckeho pracovníka alebo posledného ošetrujúceho lekára alebo znalca alebo inú osobu spĺňajúcu kritériá odbornosti?

V zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. sú úkonmi znaleckej činnosti najmä znalecký posudok a jeho doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie. Z uvedeného vyplýva, že na vyhotovovanie odborných vyjadrení na účely civilných konaní predpokladané ustanovením § 206 Civilného sporového poriadku môžeme pod

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály