Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zodpovednosť za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja

Dátum: Rubrika: Právo

V článku sú rozobrané základné východiská zodpovednosti za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja, so zameraním na zodpovednosť vznikajúcu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Poukazuje tiež na predpoklady objektívnej zodpovednosti a na viaceré rozhodnutia slovenských a českých súdov týkajúcich sa tejto zodpovednosti.

„Vztah mezi lekářem a pacientem vznikajíci při poskytování zdravotní péče je vztahem právně, odborně i eticky složitým.“ [1]

Zároveň ide o nerovný vzťah, ktorého príčinou je primárne informačná prevaha lekára. V prevažnej miere prípadov porušením povinností lekára dochádza k určitým zásahom do telesnej integrity pacienta, ktoré majú väčšinou pre pacienta závažné následky. [2]

V závislosti od druhu porušenej povinnosti, dochádza k vzniku zodpovednosti. Avšak v niektorých prípadoch vzniká zodpovednosť, aj keď lekár neporušil žiadnu povinnosť. [3] Ide najmä o situácie, keď pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti bol určitý zákrok vykonaný správne, ale pacientovi aj tak vznikla škoda. [4]

Takouto zodpovednosťou je aj zodpovednosť za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci. Jej právnu úpravu možno nájsť v § 421a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), cit. „Každý zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktoré sa pri plnení záväzku použili.“ Zákonodarca v § 421a ods. 2 Občianskeho zákonníka ešte osobitne zdôraznil jej použitie aj pri poskytovaní zdravotníckych, sociálnych, veterinárnych a iných biologických služieb.

V odbornej literatúre sa možno stretnúť s názormi, že táto zodpovednosť sa v praxi aplikuje predovšetkým na zodpovednosť za škodu spôsobenú zdravotníckym zariadením. [5] Predpoklady jej vzniku sú nasledovné:

  1. okolnosť – udalosť, ktorá má pôvod v povahe prístroja alebo inej veci,
  2. škoda,
  3. príčinná súvislosť medzi uvedenými bodmi. [6]

Zodpovednosť za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja, nie je založená na zavinení, čiže nejde o subjektívnu, ale o objektívnu zodpovednosť. Zavinenie v tomto prípade nie je potrebné ani dokazovať. Postačí, ak dôjde k preukázaniu, že škoda bola spôsobená povahou použitého prístroja, nástroja, inštrumentu, lieku, resp. inej veci pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Pacient ako žalobca, ktorý musí uniesť dôkazné bremeno v prípadnom súdnom spore, nemusí ani dokazovať, že zdravotná starostlivosť bola poskytnutá spôsobom non lege artis, dokonca ani to, že prístroj, resp. iná vec boli vadné. [7] Nie je teda podstatné, či určitý subjekt (lekár, ktorý vykonáva samostatnú prax alebo zdravotnícke zariadenie) škodu zavinil, aj tak bude pri naplnení jej predpokladov zodpovedný. Ide o veľmi prísnu konštrukciu tejto zodpovednosti. Samotný subjekt bude zodpovedný aj v prípade, ak by vo veci urobil všetko, čo bolo v jeho silách, aby zabránil vzniku prípadnej škody, resp. ku škode by bolo došlo aj inak.

V odbornej literatúre sa uvádza, že lekár (resp. in

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály