Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

25 rokov budovania novodobého slovenského zdravotníctva (II.)

Dátum: Rubrika: Očami lekára Zo seriálu: 25 rokov budovania novodobého slovenského zdravotníctva

V tomto článku pokračujeme v historickom prehľade najdôležitejších zmien v slovenskom zdravotníctve od roku 1990 až po súčasnosť, a to nadviazaním na zmeny v tejto oblasti po roku 2006.

Roky 2006 − 2015

V januári 2006 vstúpila do platnosti vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 30/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe. Uvedená vyhláška korešponduje a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z., napr. v prílohe č. 1 uvádza požiadavky na materiálno-technické a personálne vybavenie operačného strediska, v prílohe č. 2 požiadavky na materiálno-technické a personálne vybavenie zásahového strediska záchrannej služby, ako aj sídla staníc záchrannej služby v prílohe č. 4. Po roku 2005 je to prvý komplexný predpis, ktorý upravuje činnosť záchrannej zdravotnej služby a stavia ju na vyššiu úroveň, ako mala pred platnosťou uvedeného predpisu.

Vo februári 2006 začala na slovenskom trhu pôsobiť zdravotná poisťovňa Union.

V apríli 2006 sa začali protesty lekárov za zlepšenie platových pomerov, zrušenie transformácie štátnych zdravotníckych zariadení a zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Protesty sa skončili neúspechom.

V apríli 2006 vstúpilo do platnosti oznámenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 237/2006 Z. z. o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy.

V roku 2006 vyšlo viacero vestníkov MZ SR, v ktorých sa ustanovili koncepcie mnohých klinických a paraklinických odborov. Napr. vo Vestníku MZ SR, ročník 54, čiastka 17 − 23 z 1. apríla 2006 bola ustanovená koncepcia odboru chirurgie a odboru pôrodná asistencia. Koncepcie ďalších odborov sa začali objavovať vo vestníkoch MZ SR v nasledujúcich rokoch.

V júni roku 2006 vstúpila do platnosti vyhláška MZ SR č. 428/2006 Z. z., ktorá komplexne stanovila požiadavky na minimálne personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.

V septembri 2006 boli zrušené takmer všetky poplatky zavedené v roku 2003. Ponechaný bol iba poplatok za návštevu lekárskej služby prvej pomoci a ústavnej pohotovostnej služby. V decembri 2006 bol prijatý zákon č. 12/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v z. n. p. Uvedený zákon umožnil vláde odvolať predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) na návrh ministra zdravotníctva aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v § 22 ods. 10 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v z. n. p. (Po vstupe zákona do platnosti vláda predsedu ÚDZS odvolala.)

Oznámenie MZ SR č. 273/2006 Z. z. obsahovalo prvé vydanie Slovenského farmaceutického kódexu. V júli 2007 vstúpil do platnosti zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Tento zákon kompletne zreorganizoval slovenské verejné zdravotníctvo, prešiel niekoľkými novelizáciami a platí dodnes.

Zákon č. 530/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v z. n. p. znamenal zákaz zisku zdravotných poisťovní a stal sa predmetom sporu na Ústavnom súde SR aj v medzinárodných súdnych inštitúciách. Jeho následky znáša Slovenská republika dodnes, pretože na ňu zdravotné poisťovne podali žaloby.

Nariadenie vlády SR č. 504/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, nadobudlo účinnosť 15. novembra 2007 a zmenilo pomery v pevnej a koncovej sieti ústavnej zdravotnej starostlivosti. „Bez ohľadu na dosahované indikátory kvality a efektivity môžu tieto zariadenia vyžadovať uzatvorenie zmluvného vzťahu so zdravotnou poisťovňou. Kým poisťovňa má povinnosť zazmluvňovať najmenej v rozsahu minimálnej siete, nemocnice recipročnú povinnosť nemajú. Štátne (predovšetkým fakultné) nemocnice túto príležitosť v nasledujúcich rokoch plne využili“, uvádza analytik HPI T. Szalay. [1]

Zákon č. 661/2007 Z. z

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály