Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

COVID-19: návrat na pracovisko – usmernenie EÚ

Dátum: Rubrika: Aktuálne

Pandémia COVID-19 je jednou z najväčších výziev, akým spoločnosti a podniky kedy čelili. Ako uvádza Európska agentúra pre BOZP (ďalej len „EU-OSHA“), prekonanie problémov súvisiacich s pandémiou bude možné len vtedy, ak budeme spolupracovať s cieľom zastaviť šírenie tejto choroby a zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre zamestnancov pracujúcich z domu, ako aj pre tých, ktorí sa vracajú na svoje obvyklé pracoviská. Na pracoviskách, kde môžu byť pracovníci vystavení vírusu, ktorý patrí do kategórie biologických faktorov, musia zamestnávatelia vykonávať posúdenie rizík a stanoviť primerané opatrenia. Preto prinášame niektoré usmernenia Európskej únie zamerané na podporu zamestnávateľov pri plnení týchto povinností.

Základné informácie a rozsah usmernení

Cieľom týchto nezáväzných usmernení je pomôcť zamestnávateľom a zamestnancom zachovať bezpečnosť a zdravie v pracovnom prostredí, čo sa výrazne zmenilo v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Poskytujú odporúčania pre:

 • posudzovanie rizík a príslušné opatrenia ako napríklad:
  • minimalizácia vystavenia ochoreniu COVID-19,
  • pokračovanie v práci po období zatvorenia,
  • vyrovnávanie sa s vysokou mierou absencie,
  • manažment pracovníkov pracujúcich z domu.
 • zapojenie pracovníkov,
 • starostlivosťo pracovníkov, ktorí ochoreli,
 • plánovanie a poučenie pre budúcnosť,
 • udržiavanie dobrej informovanosti,
 • informácie pre sektory a povolania.

Tieto usmernenia zahŕňajú príklady všeobecných opatrení, ktoré môžu zamestnávateľom pomôcť dosiahnuť primerane bezpečné a zdravé pracovné prostredie po obnovení činností v závislosti od konkrétnej pracovnej situácie.

Na konci tohto dokumentu nájdete odkazy na príslušné informácie EU-OSHA a zoznam zdrojov od rôznych poskytovateľov, ktoré sú zamerané na rôzne priemyselné odvetvia a povolania. Upozorňujeme, že informácie uvedené v tomto usmernení nezahŕňajú zdravotníctvo, pre ktoré sú k dispozícii špecifické odporúčania (napr. od ECDC, WHO, CDC).

V prípade akýchkoľvek konkrétnych otázok alebo obáv, ktorým nie je venovaná pozornosť v tomto dokumente, si vyhľadajte informácie od miestnych orgánov, ako sú úrady verejného zdravotníctva alebo príslušný inšpektorát práce.

Všeobecne

Po novej pandémii v roku 2019 spôsobenej koronavírusom (COVID-19) väčšina členských štátov Európskej únie zaviedla niekoľko opatrení vrátane opatrení týkajúcich sa pracovísk na boj proti šíreniu ochorenia. Svet práce je počas tejto krízy závažne ovplyvnený, a preto musia všetky časti spoločnosti – vrátane podnikov, zamestnávateľov a sociálnych partnerov – vyvíjať úsilie, aby chránili zamestnancov, ich rodiny a spoločnosť ako celok.

Povaha a rozsah obmedzení, ako je napríklad pozastavenie nepodstatných činností, sa medzi členskými štátmi a sektormi líšia, podstatná časť zamestnancov však musí pracovať buď z domu, alebo ak sa ich práca nemôže vykonávať na diaľku, ostávajú doma často s náhradou príjmu.

Keď sa pomocou opatrení fyzického odstupu dosiahne dostatočné zníženie miery prenosu COVID-19, vnútroštátne správy povolia postupné obnovenie pracovných činností. Vykonáva sa to postupne, pričom sa obnovia najprv pracovné činnosti, ktoré sa považujú za nevyhnutné na ochranu zdravia a hospodárstva, a nakoniec pracovné činnosti, ktoré možno efektívne vykonávať z domu. Avšak bez ohľadu na to, ako a v akej miere sa obnovia normálne pracovné činnosti, je veľmi pravdepodobné, že niektoré opatrenia nejaký čas ešte potrvajú, aby sa zabránilo prudkému zvýšeniu miery infekcie (pozri dokument COVID-19: usmernenie pre pracoviská na www.osha.europa.eu/sk). Okrem toho je tiež možné, že nárast infekcií niekedy v budúcnosti bude v niektorých prípadoch vyžadovať opätovné zavedenie reštriktívnych opatrení.

Kríza COVID-19 vyvíja tlak na zamestnávateľov a zamestnancov, či už museli zaviesť nové postupy vo veľmi krátkom čase alebo pozastaviť svoju prácu a podnikateľské činnosti. EÚ-OSHA ponúka praktickú pomoc pri návrate na pracovisko: príslušnými preventívnymi opatreniami možno dosiahnuť bezpečný a zdravý návrat do práce po uvoľnení opatrení fyzického odstupu a prispejú tiež k potlačeniu prenosu vírusu COVID-19.

Aktualizujte svoje posúdenie rizík a prijmite príslušné opatrenia

Manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa za opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 začína identifikáciou a posúdením rizík vo fyzickom aj psychosociálnom pracovnom prostredí, podobne ako za normálnych pracovných podmienok. Zamestnávatelia sú povinní zrevidovať svoje posúdenie rizík, keď sa zmení pracovný proces, a posúdiť všetky riziká vrátane rizík ovplyvňujúcich duševné zdravie. Pri revidovaní posúdenia rizík treba venovať pozornosť akýmkoľvek anomáliám alebo situáciám, ktoré spôsobujú problémy, a tomu, ako to môže organizácii pomôcť upevniť sa z dlhodobého hľadiska. Pamätajte, že je veľmi dôležité zapojiť pracovníkov a ich zástupcov do revízie posúdenia rizík a obrátiť sa na oddelenie prevencie rizík alebo poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby, ak sú k dispozícii. Pre posudzovanie získajte od verejných orgánov aktuálne informácie o výskyte COVID-19 vo vašej oblasti. Po aktualizácii posúdenia rizík je ďalším krokom vypracovanie akčného plánu s príslušnými opatreniami. Ďalej je uvedených niekoľko príkladov otázok súvisiacich s COVID-19, ktoré treba vziať do úvahy pri príprave takéhoto akčného plánu.

Minimalizovanie vystavenia vírusu COVID-19 pri práci

Implementácia postupov bezpečnej práce na obmedzenie vystavenia vírusu COVID-19 pri práci vyžaduje najprv posúdenie rizík a následne zavedenie hierarchie kontrol. To znamená zaviesť kontrolné opatrenia na elimináciu rizika, a ak to nie je možné, minimalizovať vystavenie zamestnancov. Začnite najprv kolektívnymi opatreniami a v prípade potreby ich doplňte individuálnymi opatreniami, ako sú osobné ochranné pomôcky. Ďalej je uvedených niekoľko príkladov kontrolných opatrení, nie všetky však budú aplikovateľné na každé pracovisko alebo povolanie vzhľadom na ich povahu.

<
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály