Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Dokumentácia o transferovom oceňovaní a zjednodušený režim pre vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Ako bolo uvedené v prvej časti príspevku o transferovom oceňovaní, na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa od 1. januára 2017 vzťahujú zmenené povinnosti. Napriek tomu môžeme identifikovať osobitnú kategóriu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, na ktorých sa po splnení stanovených podmienok uplatní tzv. zjednodušený režim transferového oceňovania. Týmito poskytovateľmi sú konsolidujúce a konsolidované účtovné jednotky podľa § 22a zákona o účtovníctve a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC. Tento príspevok prináša základný prehľad pravidiel, ktoré sa uplatnia na tieto kategórie poskytovateľov a vysvetľuje podmienky pre uplatnenie zjednodušeného režimu transferového oceňovania.

ZJEDNODUŠENÝ REŽIM TRANSFEROVÉHO OCEŇOVANIA

Príspevok sa venuje druhej dôležitej povinnosti vyplývajúcej z pravidiel transferového oceňovania, ktorou je vedenie dokumentácie o transferovom oceňovaní. Ako taká sa preto vzťahuje na všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú závislými osobami. V tomto príspevku sa však osobitne zameriavame na tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC (a tiež na konsolidujúce a konsolidované účtovné jednotky, ktoré sú závislými osobami), keďže na týchto poskytovateľov sa po splnení podmienok uplatňuje tzv. zjednodušený režim transferového oceňovania.

Uplatňovanie pravidiel transferového oceňovania spočíva v uplatňovaní princípu nezávislého vzťa­hu na kontrolované transakcie. V tejto súvislosti je účelom dokumentácie o transferovom oceňovaní preukázať, že výber a uplatnenie metódy transferového oceňovania a vôbec celej metodológie transferového oceňovania zodpovedá požiadavkám kladeným princípom nezávislého vzťahu. Tento princíp spočíva v požiadavke, aby sa ceny a podmienky v kontrolovaných transakciách nelíšili od cien a podmienok v nekontrolovaných transakciách.

Rozšírením osobnej pôsobnosti transferového oceňovania zo zahraničných závislých osôb na všetky tuzemské závislé osoby došlo, okrem iného, tiež k rozšíreniu týchto pravidiel na vzájomné právne vzťahy špecifických subjektov v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC. S cieľom zmiernenia dopadu pravidiel transferového oceňovania v transakciách, ktoré sú z hľadiska svojej povahy len málo rizikové, došlo zo strany Ministerstva financií SR k zavedeniu tzv. zjednodušeného režimu transferového oceňovania. Podmienkou zjednodušeného režimu je splnenie podmienok presne definovaných v novom usmernení MF SR z r. 2016. Za účelom vysvetlenia zjednodušeného režimu popisujeme zmeny zavedené novým usmernením a tiež fungovanie samotného zjednodušeného režimu.

Usmernenie MF SR z roku 2016

Usmernenie 2016 vychádza v podstatnej časti z predchádzajúceho usmernenia 2015. Upravuje sa však vymedzenie jeho predmetu, ktorým je podľa nových pravidiel nielen úprava rozsahu, ale aj obsahu dokumentácie o transferovom oceňovaní.

Rozsah a obsah dokumentácie o transferovom oceňovaní je podľa nového usmernenia 2016 založený na doterajších pravidlách, ktoré sú vo vzťahu k špecifickému okruhu adresátov upravené odlišne. Podľa neho poznáme aj naďalej tri druhy dokumentácie, ktoré sa vzájomne odlišujú podľa rozsahu vyžadovaných informácií. Dokumentáciu o transferovom oceňovaní poznáme v nasledujúcich formách:

 1. skrátená dokumentácia,
 2. základná dokumentácia,
 3. úplná dokumentácia.

Skrátená dokumentácia

Úprava skrátenej ­dokumentácie v usmernení 2016 vychádza z usmernenia 2015, avšak z hľadiska okruhu subjektov, ktoré vedú skrátenú dokumentáciu, sa venuje osobitná pozornosť subjektom podľa § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), t. j. daňovým subjektom, ktorí sú konsolidovanou alebo konsolidujúcou účtovnou jednotkou a výslovne sa uvádzajú daňové subjekty s priamou a nepriamou účasťou štátu, ­obce/VÚC na majetku, kontrole alebo vedení.

Skrátenú dokumentáciu o transferovom oceňovaní vedú podľa usmernenia 2016 nasledujúce skupiny daňových subjektov:

 1. Daňové subjekty – fyzické osoby a daňové subjekty, ktoré sú mikro účtovnými jednotkami podľa zákona o účtovníctve. Do veľkostnej skupiny mikro účtovnej jednotky sa účtovná jednotka zatriedi, ak spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:
  • celková suma majetku nepresiahla 350 000 €,
  • čistý obrat nepresiahol 700 000 €,
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať.
 2. Daňové subjekty, ktoré uskutočňujú tuzemské kontrolované transakcie (t. j. transakcie so závislými osobami, ktoré sú slovenskými daňovými rezidentmi okrem transakcií týchto daňovníkov umiestnených v zahraničí). V prípade, ak tieto daňové subjekty uskutočňujú zahraničné kontrolované transakcie (t. j. so závislými osobami, ktoré sú slovenskými daňovými nerezidentmi, a so zahraničnými stálymi prevádzkarňami slovenských daňových rezidentov), potom skrátenú dokumentáciu tieto daňové subjekty vedú len vo vzťahu k svojim tuzemským kontrolovaným transak­ciám.
 3. Daňové subjekty, ktoré sú konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona o účtovníctve, a to vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám s osobami, ktoré sú konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona o účtovníctve, resp. s osobami uvedenými v písmene d).
 4. Daňové subjekty s priamou alebo nepriamou účasťou štá­tu, obce/VÚC na majetku, kontrole alebo vedení, ktoré nie sú konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona o účtovníctve, a to pre tuzemské kontrolované tran
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály