Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Informovaný súhlas pacienta v zdravotníckych zariadeniach (II.)

Dátum: Rubrika: Právo Zo seriálu: Informovaný súhlas pacienta v zdravotníckych zariadeniach

Informovaný súhlas tvorí v procese liečby základný komunikačný kanál medzi pacientom a ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom a zapája pacienta do procesu diagnostiky a liečby. V čase narastajúceho počtu súdnych sporov je informovaný súhlas pacienta stále podceňovanou oblasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Autori sa snažia priblížiť problematiku informovaného súhlasu v procese diagnostiky a liečby pacienta v dvoch nadväzujúcich článkoch.

Informovaný súhlas

Podstata informovaného súhlasu spočíva v tom, že pacient má byť informovaný o svojom zdravotnom stave, o tom, čo sa bude diať, či už v rámci diagnostiky alebo terapie, aké má možnosti, aké riziká daný výkon obnáša, a aký by mal byť jeho výsledný efekt. Uvedené má zastrešovať informovaný súhlas.

Definícia informovaného súhlasu sa nachádza v ustanovení § 6 ods. 5 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z. z.“), ktorý vymedzuje, že informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie podľa tohto zákona. Informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia, ak v zákone č. 576/2004 Z. z. nie je ustanovené inak (§ 6b, § 27 ods. 1, § 40 ods. 2).

V predchádzajúcom článku sme sa venovali všeobecnému vymedzeniu informovaného súhlasu, podmienkam udelenia informovaného súhlasu, kedy je udelenie informovaného súhlasu nevyhnutné, kedy naopak, je možné poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez súhlasu pacienta, čo má byť obsahom poučenia pacienta, za akých podmienok treba poučenie realizovať, a ako sa zachovať v prípade, ak pacient odmietne poučenie zdravotníckym pracovníkom.

V tejto časti článku sa budeme venovať:

 • kto informovaný súhlas udeľuje,
 • forme informovaného súhlasu,
 • kedy je potrebný písomný informovaný súhlas,
 • odmietnutiu informovaného súhlasu,
 • poučeniu a informovanému súhlasu vo vzťahu k zdravotnej dokumentácii,
 • radám pre vypracovanie informovaného súhlasu.

Kto udeľuje informovaný súhlas

Pri informovanom súhlase rozlišujeme dve veľmi dôležité fázy, a to poučenie pacienta a prejav vôle pacienta (udelenie/neudelenie súhlasu).

Znamená to, že pacienta, resp. inú pacientom alebo zákonom ustanovenú osobu, treba vopred poučiť a až následne pacient alebo zákonný zástupca udelí súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

Rozsahu poučenia sme sa venovali bližšie v prvej časti tohto článku, ale pripomenieme, že podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. je ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný informovať o:

 • účele,
 • povahe,
 • následkoch,
 • rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
 • možnostiach voľby navrhovaných postupov a
 • rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti

(ďalej len „poskytnúť poučenie“) osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť (priamo pacienta), alebo aj inú osobu, ktorú si pacient určil. Výnimky z tohto pravidla sú uvedené v § 6a, § 44 ods. 6, § 44b ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. Dôležité je pripomenúť, že poučenie môže byť adresované nielen pacientovi, ale môže byť adresované aj osobe, ktorú si pacient zvolí.

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť.

Po poskytnutí poučenia pacientovi sa pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti vyžaduje udelenie súhlasu. Informovaný súhlas udeľuje osoba, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť.

V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom (§ 11 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z.), je ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný poskytnúť poučenie tejto žene (žena si nemôže zvoliť osobu, ktorej bude poskytnuté poučenie ako pri štandardnom informovanom súhlase). Informovaný súhlas dáva žena, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom.

Spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu sú súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie.

Zákon č. 576/2004 Z. z. exaktne nevymedzuje, v akom rozsahu má byť v zdravotnej dokumentácii zachytené poučenie. Napriek tomu odporúčame, aby ošetrujúci zdravotnícky pracovník v čo najširšom možnom rozsahu zachytil a zdokumentoval obsah poučenia, najmä pri nezvratných alebo rizikových výkonoch, prípadne výkonoch, pri ktorých hrozí vysoké riziko vedľajších udalostí alebo prípadného poškodenia zdravia. Zachytením poučenia ošetrujúci zdravotnícky pracovník zabezpečí dôležitý dôkaz pre prípad súdneho sporu o neplatnosť pacientovho informovaného súhlasu z dôvodu nedostatočného poučenia.

Ako je to s nespôsobilým pacientom

V prípade nespôsobilých pacientov je poučenie adresované zákonnému zástupcovi, no súčasne sa vhodným spôsobom poskytne poučenie aj osobe nespôsobilej dať informovaný súhlas. Samotný informovaný súhlas s poskytovaním zdravotnej starostlivosti za nespôsobilú osobu udeľuje zákonný zástupca. To však nebráni tomu, aby sa dotknutý nespôsobilý pacient

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály