Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Perforácia dvanástnika

Dátum: Rubrika: Právo

V tomto článku venujeme pozornosť prípadu, v ktorom bola posudzovaná administratívnoprávna zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Naším podkladom pre tento prípad sa stal rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 26. novembra 2009, v ktorom bol analyzovaný prípad poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientovi zo strany ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov v lete roku 2007.

Keďže meritom tohto prípadu je práve administratívnoprávna zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, nevystupujú v tomto konaní orgány činné v trestnom konaní, ale Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj „Úrad pre dohľad“) a samozrejme rôzne súdne inštancie. Táto kauza bola rozhodovaná Najvyšším súdom Slovenskej republiky (ďalej aj „NS SR“) v trojčlennom senáte.

Vývoj kauzy

Predmetné poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa odohralo počas piatich dní od 9. júla 2007 do 13. júla 2007. Išlo o laparoskopickú operáciu žlčníka sprevádzanú výskytom početných zrastov v operačnom poli. Počas tejto operácie malo údajne dôjsť k poškodeniu a následnej perforácii duodena (dvanástnika) a súčasne k vzniku ďalších komplikácií, ktoré napokon viedli k nepriaznivému následku – smrti pacienta.

Rozhodnutím Úradu pre dohľad, pobočka Banská Bystrica, zo 7. júla 2008 bolo konštatované, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v spomínanom prípade nesprávne poskytol pacientovi zdravotnú starostlivosť. Proti tomuto prvostupňovému rozhodnutiu Úradu pre dohľad ako správnemu orgánu bol zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podaný riadny opravný prostriedok v správnom konaní – rozklad. O tomto rozklade rozhodol predseda Úradu pre dohľad 27. novembra 2008 tak, že rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu Úradu pre dohľad zamietol. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podal následne žalobu o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia Úradu pre dohľad na Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“). Proti tomuto rozsudku krajského súdu podal Úrad pre dohľad neskôr odvolanie, o ktorom rozhodoval NS SR rozhodnutím, z ktorého v tomto článku vychádzame. Ako žalobca vystupuje v tomto texte poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a v pozícii žalovaného Úrad pre dohľad.

Ústredným právnym ustanovením tejto kauzy, o ktorej rozhodovali Úrad pre dohľad, krajský súd ako súd prvého stupňa a NS SR ako súd odvolací bol § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“), ktorý znie: „Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.“

Prípad pred Úradom pre dohľad

Z rozhodnutia NS SR nie je zrejmé, ako presne znela skutková veta a sankcia v rozhodnutí prvostupňového orgánu – Úradu pre dohľad, pobočky Banská Bystrica. Vieme len, že o podanom rozklade poskytovateľa zdravotnej starostlivosti rozhodol predseda Úradu pre dohľad tak, že spomínaný rozklad zamietol. Podľa tohto rozhodnutia došlo zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti k porušeniu § 4 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti tým, že: „...pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientovi P. M. v dňoch 9. júla 2007 – 13. júla 2007 ošetrujúci zdravotnícki pracovníci žalobcu pri operácii žlčníka laparoskopickou metódou pri početných zrastoch v operačnom poli nekonvertovali chirurgický zákrok na klasický, čím došlo k poškodeniu a následnému prederaveniu dvanástorníka, následkom čoho bolo vážne poškodenie zdravia pacienta a komplikácie privodili jeho smrť.“ Za toto údajné nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti bola žalobcovi uložená pokuta vo výške vtedajších 200 000 Sk (6 638,78 €) a súčasne mu bola uložená povinnosť prijať opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov – povinnosť minimálne jedného člena operačného tímu absolvovať aspoň jednomesačné školenie v laparoskopickej chirurgii na akreditovanom pracovisku. Rozhodnutie predsedu Úradu pre dohľad bolo prijaté na základe § 23 ods. 1 písm. e) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predseda rozhoduje o rozkladoch proti prvostupňovým rozhodnutiam, a to na

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály