Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Výroky o nesprávnom poskytnutí zdravotnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Právo

V tomto príspevku sme sa rozhodli bližšie zamerať na dve rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Ich spoločným menovateľom je to, že rozoberali problematické výroky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o nesprávnom poskytnutí zdravotnej starostlivosti. Prvý prípad sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientke s karcinómom štítnej žľazy a druhý poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientke s akútnou pankreatitídou. V oboch rozhodnutiach vystupuje ako žalobca poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a ako žalovaný Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj „Úrad pre dohľad“). Kauzy rozhodoval Najvyšší súd Slovensky republiky (ďalej aj „NS SR“) ako súd odvolací v trojčlennom senáte.

Prípad karcinómu štítnej žľazy

Rozhodnutie Úradu pre dohľad

Úrad pre dohľad vydal 5. mája 2009 v pozícii prvostupňového správneho orgánu rozhodnutie, ktorým uložil poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokutu vo výške 1 000 eur za porušenie § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“). Nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti malo spočívať v tom, že: „počas operácie dňa 16. októbra 2008 nebola pacientke vykonaná peroperačná biopsia (histológia), ktorá mohla spresniť nejednoznačný výsledok tenkoihlovej biopsie. Počas hospitalizácie nebola u pacientky začatá substitučná liečba Euthyroxom. Substitučnú liečbu Euthyroxom 50 mg denne pacientka nedostala ani pri prepustení z ústavnej starostlivosti.“ Proti tomuto rozhodnutiu podal poskytovateľ zdravotnej starostlivosti rozklad, o ktorom však bolo 12. novembra 2009 rozhodnuté tak, že uloženie pokuty prvostupňovým orgánom bolo potvrdené. Správne orgány oboch stupňov boli totiž odborného názoru, že peroperačná biopsia mala byť vzhľadom na vek maloletej pacientky vykonaná, pretože ňou mohlo dôjsť k spresneniu nejednoznačného výsledku tenkoihlovej biopsie. Opierali sa pritom o tieto tri skupiny odborných názorov: „1. Prof. MUDr. L. P., CSc. na otázku správneho orgánu, či z jeho pohľadu bolo správne rozhodnutie klinikou, že na základe výsledkov tenkoihlovej biopsie odstránili pacientke celú štítnu žľazu bez výsledkov peroperačnej biopsie, odpovedal, že nemá oprávnenie zaujať stanovisko k položenej otázke. 2. Doc. MUDr. J. M., CSc. vo svojom odbornom stanovisku potvrdil, že už len „podozrenie na malignitu“ je dostatočným dôvodom pre operačné riešenie, pričom rozsah zákroku je možné bližšie špecifikovať peroperačnou biopsiou. Z jeho vyjadrenia ako svedka v konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod číslom 9C 169/2009 vyplýva, že jeho stanovisko k otázke vykonania či nevykonania peroperačnej biopsie „je treba posudzovať jedine ako jeho osobný názor“. 3. Záver patológa MUDr. K. bol: suspektný cysticky zmenený papilárny karcinóm ľavého laloka štítnej žľazy, nález obrovských mnohojadrových buniek robí diagnózu papilárneho karcinómu viac pravdepodobnou, patológ pripustil možnosť malignity a odporučil zvážiť extirpáciu tumoru, patológ použil kód MKCH D44.0, ktorý zodpovedá nádoru štítnej žľazy neurčitého alebo neznámeho správania.“ Podľa poskytovateľa zdravotnej starostlivosti však tieto názory jednoznačne nepreukazovali nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, a preto v rámci správneho konania predložil odborné stanovisko prof. MUDr. K., PhD., stanovisko MUDr. J. N. (primára chirurgie) a navrhoval vypracovať znalecký posudok. Správny orgán prvého a druhého stupňa sa však podľa poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s týmito dôkazmi a návrhmi nevysporiadali. Preto sa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti obrátil na Krajský súd v B. B. so žalobou o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Úradu pre dohľad v prvom aj druhom stupni.

Rozhodnutie krajského súdu

Úlohou krajského súdu pri prieskume rozhodnutia žalovaného nebolo kvalitatívne vyhodnocovať odborný medicínsky postup žalobkyne pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ale preskúmať, či sa žalovaný v procese hodnotenia dôkazov riadil zákonnými zásadami a či v správnom konaní nebola žalobkyni odopretá možnosť účinne hájiť svoje práva.

Žalobkyňa považovala dokazovanie uskutočnené žalovaným za nepostačujúce, a preto navrhovala vykonanie dokazovania výsluchom svedkov a vykonaním znaleckého dokazovania, resp. pripojením dôkazov z civilného spisu, pretože paralelne prebiehalo v tejto veci aj civilné konanie na okresnom súde. Podľa žalobkyne v SR neexistuje žiaden písomný materiál určujúci štandardné lekárske postupy pri ochorení štítnej žľazy: „U pacientky boli vykonané všetky odborné vyšetrenia, ktoré sú odporúčané podľa súčasných poznatkov lekárskej vedy. Po vyhodnotení všetkých vyšetrení endokrinológ indikoval operačné riešenie, pričom určil rozsah operačného zákroku ako úplné odstránenie štítnej žľazy, nielen ľavého laloka. Pacientka mala obidva laloky zväčšené mnohopočetnými hrboľatými okrajmi.“ Krajský súd sa však stotožnil s názormi žalovaného, dôkazným návrhom žalobkyne nevyhovel, a jej podanú žalobu zamietol. Žalobkyňa preto podala proti rozsudku krajského súdu odvolanie a požadovala zrušenie rozsudku krajského súdu a vrátenie veci na ďalšie konanie, resp. zmenu rozsudk

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály