Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad, ktorého súčasťou sú odborné a poradenské činnosti týkajúce sa pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu vykonávania práce z hľadiska vplyvu na zdravie zamestnancov. Zdravotnícki pracovníci pracovnej zdravotnej služby musia byť pri výkone odborných činností vo vzťahu k zamestnávateľom odborne nezávislí.

Zdravotnícki pracovníci pracovnej zdravotnej služby dohliadajú na pracovné podmienky zamestnancov. Sledujú expozíciu zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia (napr. hluku, vibráciám, chemickým faktorom, ionizujúcemu žiareniu, neionizujúcemu žiareniu, biologickým faktorom atď.) a spôsob vykonávania práce zamestnancov z hľadiska možného vplyvu na zdravie.

Posudzujú zdravotné riziká v pracovnom prostredí, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, pričom zohľadnia napr. cestu vstupu chemických faktorov do organizmu (dýchacími cestami, kožou, tráviacim systémom), ich distribúciu do orgánov a mechanizmus pôsobenia, možnú kumuláciu v organizme, akútne, chronické, možné neskoré účinky na organizmus (účinky karcinogénnych a mutagénnych faktorov), účinky na reprodukciu a ich ďalšie toxikologické vlastnosti.

Pri vystavení zamestnancov biologickým faktorom posudzujú ich patogenitu, virulenciu, alergické pôsobenie, epidemiologické a ďalšie aspekty pre ich klasifikáciu a odporúčanie adekvátnych preventívnych a ochranných opatrení. Ak je v pracovnom prostredí biologické riziko, pri ktorom je dostupná očkovacia látka, identifikujú konkrétnych zamestnancov, ktorí sa majú podrobiť povinnému alebo odporúčanému očkovaniu z dôvodu profesionálneho vystavenia zvýšenému nebezpečenstvu nákazy.

Pri vystavení fyzikálnym faktorom (napr. hluku, vibráciám, ionizujúcemu žiareniu, elektromagnetickému poľu) zvažujú dĺžku, frekvenciu, intenzitu vystavenia zamestnancov a možné účinky na organizmus v konkrétnych pracovných podmienkach.

Ďalej posudzujú fyzickú záťaž pri práci, psychickú pracovnú záťaž a senzorickú záťaž pri práci (najmä záťaž zraku a sluchu). Pri posudzovaní zdravotného rizika zohľadňujú spolupôsobenie viacerých faktorov pracovného prostredia, spôsob výkonu práce a ďalšie vplyvy na zdravie zamestnancov, pričom musia rozlíšiť, či miera expozície zamestnancov je minimálna (zanedbateľná), akceptovateľná, tolerovateľná, prípadne za akých podmienok, alebo je neakceptovateľná z hľadiska ochrany ich zdravia.

Pracovná zdravotná služba na základe posúdenia zdravotného rizika na pracovisku vypracuje pre zamestnávateľa posudok o riziku, ktorý obsahuje zaradenie prác zamestnancov do kategórií z hľadiska zdravotného rizika a navrhne zamestnávateľovi opatrenia na zníženie

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály