Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Nové daňové povinnosti pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti transferového oceňovania

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

V oblasti daňových povinností existujú špecifické pravidlá pre výpočet základu dane, ktoré sa týkajú vzťahov medzi závislými osobami. Tieto povinnosti sú od januára 2015 veľmi aktuálne aj pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú závislými osobami so sídlom v SR. Od januára 2017 sa však pravidlá transferového oceňovania ďalej sprísnili a pre mnohých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak vznikli nové daňové povinnosti, ktoré sa nich do konca roka 2016 nevzťahovali.

Podstatou pravidiel transferového oceňovania je požiadavka, aby sa na účel výpočtu základu dane ceny a podmienky v transakciách medzi závislými osobami nelíšili od cien a podmienok v transakciách medzi nezávislými osobami. Transferové oceňovanie sa preto týka okrem iného napríklad aj týchto vzťahov:

 • transakcia medzi konateľom a obchodnou spoločnosťou, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (t. j vzťah lekár/konateľ a obchodná spoločnosť/poskytovateľ),
 • transakcia medzi obchodnou spoločnosťou ABC/poskytovateľom a obchodnou spoločnosťou CDE, ak konateľom spoločnosti ABC je manžel a konateľkou spoločnosti CDE je manželka,
 • transakcia medzi obchodnou spoločnosťou ABC/poskytovateľom a obchodnou spoločnosťou CDE, ak konateľom spoločnosti ABC je brat a konateľkou spoločnosti CDE je jeho sestra,
 • transakcia medzi nemocnicou, ktorej zriaďovateľom alebo spoločníkom/akcionárom je štát, obec, mesto alebo vyšší územný celok (VÚC) a inou závislou osobou, ktorá je v zriaďovacej pôsobnosti týchto subjektov,
 • ďalšie (tzv. kontrolované) transakcie medzi závislými osobami.

Z pravidiel transferového oceňovania vyplývajú pre závislé osoby dve základné daňové povinnosti:

 1. povinnosť vyčísliť základ dane v súlade s princípom nezávislého vzťahu,
 2. povinnosť viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní.

Upozorňujem, že nie na všetkých poskytovateľov sa uplatní rovnaký režim pravidiel; tí poskytovatelia, ktorí sú závislými osobami v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC (resp. ktorí sú konsolidovanou alebo konsolidujúcou účtovnou jednotkou) sa môžu po splnení podmienok kvalifikovať na tzv. zjednodušený režim transferového oceňovania.

Článok je venovaný vysvetleniu základných pravidiel v oblasti transferového oceňovania a má za cieľ priblížiť túto daňovú problematiku aj sfére činnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Popisované pravidlá sa uplatnia na všetky subjekty podliehajúce dani z príjmov, ktoré uskutočnia (tzv. kontrolovanú) transakciu so svojou závislou osobou. Pravidlá transferového oceňovania sa uplatňujú na všetky daňové subjekty so sídlom v SR od januára 2015 (pred týmto dátumom sa transferového oceňovanie vzťahovalo prevažne na zahraničné závislé osoby, t.j na nadnárodné spoločnosti). Od januára 2017 sa však pravidlá transferového ďalej sprísnili a pre mnohých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak vznikli nové daňové povinnosti.

Vzhľadom na komplexnosť problematiky je však možné odporúčať, aby všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti podliehajúci dani z príjmov venovali transferovému oceňovaniu náležitú pozornosť.

Pravidlá transferového oceňovania stanovujú pravidlá pre vyčíslenie základu dane závislých osôb v kontrolovaných transakciách a podstata ich funkcionality je založená na uplatňovaní princípu nezávislého vzťahu. Tieto dve premisy tvoria základný rámec ich pôsobenia na činnosť daňových subjektov a správcov dane. Definícia závislých osôb a základné vymedzenie uplatňovania princípu nezávislého vzťahu predstavujú ústredné témy tejto daňovej problematiky a v praxi ich možno považovať za východiskové body uplatňovania ďalších pravidiel transferového oceňovania.

Prvý krok analýzy konkrétneho prípadu je vždy založený na identifikácii povinných subjektov, t. j. závislých osôb a na vymedzení základného rámca pravidiel, ktoré je potrebné na konkrétnu transakciu uplatniť.

Najnovší vývoj zákona o dani z príjmov sa premietol do zákona č. 341/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú tiež ďalšie zákony (ďalej len „novela ZDP“). Táto novela ZDP prináša viaceré zmeny v doterajších pravidlách transferového oceňovania, keď precizuje jednotlivé inštitúty práva transferového oceňovania a vo viacerých ohľadoch sprísňuje doterajšej právnej úpravy.

Zmeny v transferovom oceňovaní je možné nájsť predovšetkým v:

 1. rozšírení definície závislých osôb,
 2. zakotvení definície kontrolovanej transakcie,
 3. spresnení pravidiel pre primárnu úpravu základu dane,
 4. rozšírení pravidiel pre zahrnutie výdavkov vynaložených inou osobou,
 5. zjednodušení pravidiel pre korešpondujúcu úpravu základu dane,
 6. spresnení pravidiel pre uplatňovanie princípu nezávislého vzťahu,
 7. spresnení pravidiel pre vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy transferového oceňovania,
 8. zmene podmienok pre vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy transferového oceňovania,
 9. dvojnásobnej pokute za dorubenie dane z dôvodu transferového oceňovania a
 10. zmiernenej sankcii pri dorubení dane po podaní žiadosti o odsúhlasenie metódy.

V súvislosti s novelou ZDP upozorňujem, že podľa prechodných ustanovení sa ustanovenia § 17 ods. 5 a 6 ZDP (t. j. ustanovenia o primárnej a korešpondujúcej úprave základu dane) v znení účinnom od 1. januára 2017 mali prvýkrát použiť už pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2016

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály