Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Novinky v medicínskej legislatíve v roku 2015 a 2016

Dátum: Rubrika: Právo

Počas roka 2015 bolo prijatých viacero právnych predpisov, ktoré sa týkajú oblasti zdravotníctva. Viaceré prijaté novely majú niekoľko dátumov účinností a novelizujú viaceré predpisy súčasne. V článku prinášame ich súhrnný prehľad.

V článku sa venujeme nasledovným zákonom:

 1. zákon č. 77/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
 2. zákon č. 148/2015 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
 3. zákon č. 265/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 4. zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 5. zákon č. 393/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
 6. zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 7. zákon č. 428/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
 8. zákon č. 429/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Niektoré ustanovenia týchto noriem sú už účinné, iné, hoci sú už platné, do účinnosti vstúpia neskôr. Keďže prijaté novely majú viacero dátumov účinností a novelizujú viaceré predpisy súčasne, budem v článku postupovať podľa dátumu účinnosti jednotlivých ustanovení. Zákon č. 428/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bol prezidentom Slovenskej republiky vrátený na opätovné prerokovanie Národnou radou SR, ktorá ho 15. decembra 2015 znovu schválila.

Novelizované boli nasledovné zákony:

 1. zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“),
 2. zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti“),
 3. zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“),
 4. zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o záchrannej zdravotnej službe“),
 5. zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“),
 6. zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“),
 7. zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach“),
 8. zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmeny účinné od 1. mája 2015

Do 30. apríla 2015 platné právne predpisy, pokiaľ ide o odporúčanie na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, upravovali iba odporúčanie všeobecného lekára. Od 1. mája 2015 zákon požaduje, aby písomné odporúčanie vyhotovoval aj lekár špecialista na každé ďalšie súvisiace poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Odporúčanie ošetrujúceho lekára špecialistu sa vyžaduje aj na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ak ide o poskytovanie liečby (§ 8 ods. 8 zákona o zdravotnej starostlivosti). Na náležitosti odporúčania ošetrujúceho lekára špecialistu sa primerane vzťahujú náležitosti odporúčania všeobecného lekára; v písomnom odporúčaní špecialista uvedie osobné údaje pacienta v rozsahu nevyhnutnom na jeho identifikáciu a zistenie anamnézy, identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne, identifikačné údaje poskytovateľa, stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu, rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania.

Pokiaľ ide o identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v zdravotnej dokumentácii vedenej v písomnej podobe táto sa preukazuje tak, ako doteraz, menom, priezviskom a podpisom ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka; odtlačok pečiatky používa zdravotnícky pracovník iba ak má pridelený číselný kód Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“), doteraz bol odtlačok pečiatky obligatórny pre všetkých zdravotníckych pracovníkov.

Dopĺňa sa povinnosť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie na základe písomného vyžiadania v rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom vyžiadania aj orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania, doteraz mal takéto oprávnenie v trestnom konaní iba súd.

Podľa nového ustanovenia § 45 ods. 1 písm. ac) zákona o zdravotnej starostlivosti sa Ministerstvu zdravotníctva SR dopĺňa kompetencia schvaľovať dátové rozhrania, dátové štruktúry a technické špecifikácie štandardov zdravotníckej informatiky vrátane dátových štruktúr elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke.

V zákone o rozsahu zdravotnej starostlivosti sa maximálna výška úhrady poistenca za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v elektronickej forme pri každej návšteve znížila zo sumy 0,64 % životného minima na nulu. Fakticky táto novela z pohľadu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, resp. pacienta nemení nič, nakoľko uvedená suma sa s ohľadom na znenie § 1 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 722/2004 Z. z.o výške úhrady poistenca za služby súvisiace

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály