Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Obmedzovacie prostriedky pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti – podmienky ich použitia

Dátum: Rubrika: Právo

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa objavia aj pacienti, ktorí môžu byť vo vzťahu k sebe samým, resp. voči ostatným pacientom alebo priamo k zdravotníckym pracovníkom, nebezpeční. Z dôvodu eliminácie nebezpečných stretov s takýmito pacientmi parlament schválil právnu úpravu zavádzajúcu možnosť použitia obmedzovacích prostriedkov pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti. Je však možné takéto prostriedky použiť kedykoľvek? Platia pre ich aplikáciu nejaké zákonné podmienky? Poďme sa na to spolu pozrieť. 

Obmedzovacie prostriedky ako bezpečnostné opatrenie na zabránenie hroziaceho nebezpečenstva od pacienta
Právna úprava obmedzovacích pro­striedkov bola z legislatívneho hľadiska zaradená do zákona č. 576/2004 Z.z.o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ). Prioritne sa uvažovalo o zavedení obmedzovacích prostriedkov najmä s ohľadom na existenciu viacerých prípadov ohrozenia života pacientov a iných osôb v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pacientom v odbore psychiatria. Takto bol koncipovaný aj pôvodný legislatívny návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti. Použitie obmedzovacích prostriedkov malo byť možné len pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v ústavnom zdravotníckom zariadení s odborným zameraním psychiatria, detská psychiatria a medicína drogových závislostí.
Návrh novely zákona o ­zdravotnej starostlivosti bol prerokovaný v jed­notlivých parlamentných výboroch, ktoré predniesli spoločné stanovisko (cit.):
"V rámci pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu došlo k rozšíreniu právnej úpravy definície a používania obmedzovacích prostriedkov pre všetky odbory medicíny rovnako z dôvodu, že definícia a používanie obmedzovacích prostriedkov v odbore psychiatria sa nelíši od definície a používania obmedzovacích prostriedkov v iných odboroch medicíny zaoberajúcich sa liečbou somatických ochorení, pričom
právna úprava definície a používania obmedzovacích prostriedkov v iných odboroch medicíny zaoberajúcich sa liečbou somatických ochorení rovnako absentuje a je potrebná
.
"
Legislatívna úprava obmedzovacích prostriedkov bola s ohľadom na spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky prijatá v rozsahu ich uplatňovania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vo všetkých odboroch v rámci poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Samotná právna úprava týkajúca sa obmedzovacích prostriedkov
nadobudla účinnosť od 1. marca 2023
.
Podľa prijatej právnej úpravy obmedzovacie prostriedky predstavujú prostriedky:
-
ktorých
účelom je odvrátenie nebezpečného konania ­pacienta
, pričom konanie pacienta smeruje k priamemu ohrozeniu života/zdravia pacienta alebo iných osôb,
-
ktoré
spočívajú v obmedzení voľného pohybu pacienta
(k tomu pozri § 2 ods. 40 zákona o zdravotnej starostlivosti).
Druhy obmedzovacích prostriedkov
V rámci prijatej právnej úpravy sa rozlišujú štyri druhy obmedzovacích prostriedkov, a to:
-
fyzické obmedzenie
,
-
mechanické obmedzenie
- podľa § 9b ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivostiide o (cit.):
"...po­užitie prostriedku na zabránenie voľného pohybu pacienta; za taký prostriedok sa považuje ochranný pás, popruh, zábrana, ochranné lôžko alebo miestnosť na bezpečný pobyt."
,
-
farmakologické ­obmedzenie
- po­dľa § 9b ods. 4 zákona o zdra­votnej starostlivostiide o (cit.): "...
podanie lieku, ktoré nemá terapeutický účel, bez súhlasu pacienta, s cieľom upokojenia pacienta a zabezpečenia kontroly nad pacientovým správaním. Obmedzovacím prostriedkom podľa prvej vety nie je podanie pravidelnej dávky lieku, ktorá je súčasťou sústavnej liečby.
",
-
izolácia
- podľa § 9b ods. 5 zákona o zdravotnej ­starostlivostiide o (cit.):
"...nedobrovoľné umiestnenie pacienta v miestnosti na bezpečný pobyt."
.
Podmienky použitia obmedzovacích prostriedkov
Aj napriek tomu, že právna úprava umožňuje použitie obmedzovacích prostriedkov, je potrebné podotknúť, že nie je možné ich využívať za každých okolností. Pre ich uplatňovanie sú zákonom ustanovené určité podmienky, a to:
-
existencia nebezpečného konania pacienta
(k tomu pozri § 2 ods. 40 zákona o zdravotnej starostlivosti),
-
pacientovi je poskytovaná ús­tavná zdravotná starostlivosť
(k tomu pozri § 9b ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti),
-
nebezpečné konanie ­pacienta nemožno odvrátiť použitím miernejších spôsobov konania
- napríklad verbálnou komunikáciou, aktívnym počúvaním alebo odvrátením pozornosti (k tomu pozri § 9b ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti).
V prípade, ak na základe posúdenia situácie bude potrebné použitie obmedzovacieho prostriedku, zvolí sa s ohľadom na závažnosť klinického stavu pacienta najmiernejší spôsob jeho použitia (k tomu pozri § 9b ods. 6 zákona o zdravotnej starostlivosti). Obmedzovací prostriedok sa zároveň vždy
musí použiť iba spôsobom, ktorý neohrozí zdravie a bezpečnosť pacienta a vždy v miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu
(k tomu pozri § 9b ods. 7 zákona o zdravotnej starostlivosti). Použitie obmedzovacieho prostriedku je možné
vždy len na nevyhnutne potrebný čas, aby došlo k odstráneniu priameho ohrozenia
(k tomu pozri § 9b ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti).
Legislatíva umožňuje dokonca aj súbežné použitie viacerých obmedzovacích prostriedkov. To je však prípustné len, ak sa nepodarilo odvrátiť ohrozenie použitím obmedzovacích prostriedkov jednotlivo a ich súčasné použitie je nevyhnutné pre zvládnutie danej situácie, resp. ak to významne skráti celkovú dĺžku obmedzenia daného pacienta (k tomu pozri § 9b ods. 8 zákona o zdravotnej starostlivosti).
Obmedzovacie prostriedky môže nariadiť nielen lekár, ale aj sestra!
O použití obmedzovacieho prostriedku voči pacientovi rozhoduje lekár v príslušnej špecializácii, v ktorej sa pacientovi poskytuje zdravotná starostlivosť
. Ak však nie je možné, aby rozhodol o jeho použití lekár a je potrebné obmedzovací prostriedok použiť ihneď,
môže jeho použitie nariadiť aj zdravotná sestra
. Následne však bezodkladne obmedzovací prostriedok nariadený sestrou posúdi lekár, ktorý je oprávnený prioritne ho nariadiť.

Samotný výkon nariadeného obmedzovacieho prostriedku už realizuje zdravotnícky pracovník alebo pracovník, ktorého na tento účel určil poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti (k tomu pozri § 9b ods. 9 zákona o zdravotnej starostlivosti). V ­prípade použitia obmedzovacích prostried­kov dochádza k zásahu do telesnej, ale aj psychickej integrity pacienta. Vzhľadom na to, aby ich použitím nedošlo k neprimeraným zásahom, pre osoby vykonávajúce obmedzovacie opatrenia voči pacientovi platí povinnosť vždy dodržiavať zákaz používania akýchkoľvek foriem telesných trestov a sankcií (k tomu pozri § 9b ods. 15 zákona o zdravotnej starostlivosti).

Pozor! Použitie obmedzovacích prostriedkov musí byť zapísané do zdravotnej dokumentácie pacienta.

Pred, ako aj po použití obmedzovacích prostriedkov musí byť pacient, voči ktorému majú byť/boli použité, poučený o účele, povahe, následkoch a rizikách ich použitia. Poučenie o daných skutočnostiach musí byť zrozumiteľné, a najmä primerané zdravotnému stavu pacienta s ohľadom na to, do akej miery je schopný pacient takémuto poučeniu porozumieť (k tomu pozri § 9b ods. 11 zákona o zdravotnej starostlivosti).

Ako sme už spomenuli, obmedzovacie prostriedky predstavujú významný zásah do telesnej a psychickej integrity pacienta. Ich použitie voči pacientovi je veľmi dôležitým údajom, ktorý je preto
nevyhnutné zapísať aj do zdravotnej dokumentácie pacienta
. Z obsahového hľadiska musí zápis o použití obmedzovacieho prostriedku zahŕňať zákonom určené informácie (k tomu pozri § 9b ods. 12 zákona o zdravotnej starostlivosti), a to najmä:
-
spôsob použitia,
-
dátum a čas nariadenia,
-
dĺžku doby použitia,
-
dôvod použitia,
-
meno a priezvisko lekára, ktorý ho nariadil,
-
meno a priezvisko zdravotníckeho pracovníka, ktorý ho vykonal,
-
informáciu o poučení pacienta a pod.
Register obmedzovacích prostriedkov
Zdravotná dokumentácia pacienta nie je podľa legislatívy jediným zdrojom informácií o použití obmedzovacieho prostriedku voči pacientovi.
Informácia o použití obmedzovacieho prostriedku musí byť zapísaná aj do registra obmedzovacích prostriedkov
(ďalej len
"register"
), a to v rozsahu:
-
meno, priezvisko a rodné číslo pacienta,
-
údaje zapisujúce sa do zdravotnej dokumentácie ohľadom použitia obmedzovacích prostriedkov (k tomu pozri § 9b ods. 13 zákona o zdravotnej starostlivosti).
Povinnosť viesť register a zapisovať údaje o použitých obmedzovacích prostriedkoch do registra má priamo poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti, u ktorého došlo k ich použitiu voči pacientovi. Táto povinnosť je zakotvená v zákone č. 578/2004 Z.z.o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ) v § 79 ods. 1 bm), podľa ktorého je povinnosťou poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti (cit.):
"viesť register obmedzovacích prostriedkov a hlásiť ministerstvu zdravotníctva údaje o použití obmedzovacích prostriedkov podľa osobitného predpisu."
Okrem vedenia registra obmedzovacích prostriedkov má poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa predmetného ustanovenia zákona o poskytovateľoch povinnosť hlásiť Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "MZ SR") údaje o použitých obmedzovacích prostriedkoch, pričom podmienky pre hlásenie má upraviť osobitný predpis. Týmto osobitným predpisom, podľa ktorého sa hlásenie o použití obmedzovacích prostriedkov má realizovať, je vyhláška MZ SR č. 10/2014 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky v znení neskorších predpisov (ďalej len "vyhláška"). Z vyhlášky však podľa nášho názoru nie je jasné, v rámci ktorého výkazu upraveného v danej vyhláške, sa má hlásenie o použití obmedzovacích prostriedkov realizovať. Vyhláška totiž vymedzuje mesačné, štvrťročné, ale aj ročné výkazy, a preto nie je jasné v akej periodicite sa majú údaje o obmedzovacích prostriedkoch poskytovať. Takýto stav právnej úpravy nie je žiaduci, keďže účelom hlásení má byť štatistický zber údajov o použitých obmedzovacích prostriedkoch, ktorý má byť podkladom pre výkon dohľadu MZ SR nad ich používaním.
Povinnosť oznámiť použitie obmedzovacieho prostriedku
V prípade, ak u poskytovateľa ús­tavnej zdravotnej starostlivosti dôjde k použitiu obmedzovacieho prostriedku, musia byť o tejto skutočnosti upovedomení:
-
prokurátor vykonávajúci dozor v zdravotníckom zariadení, a to do 72 hodín od použitia obmedzovacieho prostriedku,
-
osoba, ktorú určil pacient, a to do 48 hodín od použitia obmedzovacieho prostriedku,
-
zákonný zástupca, opatrovník, poručník a iné osoby podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o zdravotnej starostlivosti, a to do 24 hodín od použitia obmedzovacieho prostriedku.
Zhrnutie
V prípade, ak sa bude poskytovať ústavná zdravotná starostlivosť pacientovi, ktorý môže byť pre seba alebo svoje okolie nebezpečný, môžu byť voči nemu použité obmedzovacie prostriedky. Ich použitie je však možné iba za splnenia zákonných podmienok, pretože ich výber má byť poslednou možnosťou k zabráneniu hroziaceho nebezpečenstva od pacienta.
Ak lekár (resp. za určitých podmienok sestra) nariadi použitie obmedzovacieho prostriedku, informácia o tom musí byť vždy zaznamenaná v zdravotnej dokumentácii pacienta, ale aj v registri obmedzovacích prostriedkov. Zároveň má byť o ich použití realizované hlásenie na MZ SR, ktorého cieľom je zabezpečiť adekvátny dohľad nad používaním obmedzovacích prostriedkov.
Zdroje:
[1] Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[2] Zákon č. 495/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[3] Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[4] Dôvodová správa k návrhu ­poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka KRAJČÍHO, Miloša ­SVRČEKA a Kataríny HATRÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z.z.o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dostupné na: <https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=515287>.
[5] Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky č. 1816/2022 o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka KRAJČÍHO, Kataríny HATRÁKOVEJ a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z.z.o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dostupné na: <https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=522032>.
[6] KAVARNIKOVÁ, L. Zavedenie obmedzovacích prostriedkov ako bezpečnostných opatrení pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti. In medipravnik.sk (online) 16.02.2023. Dostupné na: <https://www.medipravnik.sk/pravne-clanky/zavedenie-obmedzovacich-prostriedkov-ako-bezpecnostnych-opatreni-pri-poskytovani-ustavnej-zdravotnej-starostlivosti-1497/>.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály