Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Poplatky v zdravotníctve stále čakajú na systémové riešenie

Dátum: Rubrika: Očami lekára

V novodobej histórii boli poplatky do slovenského zdravotníctva po prvýkrát zavedené v januári 2006. Odvtedy sa zákony zaoberajúce sa poplatkami v zdravotníctve síce niekoľkokrát novelizovali, ale ich znenia nie sú natoľko presné, aby bolo odbornej aj laickej verejnosti jasné, kedy, koľko a za čo je potrebné v zdravotníctve platiť.

História a súčasnosť poplatkov v zdravotníctve

Poplatky sa zaviedli od januára 2006 novelou zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 577/2004 Z. z.“) a nariadením vlády SR č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie č. 722/2004 Z. z.“), ktoré presne určilo výšku a formu úhrady. Dva z týchto poplatkov, a síce poplatok za návštevu lekára v ambulancii a za pobyt v nemocnici, boli novelizáciou nariadenia č. 722/2004 v od septembra 2006 zrušené a poplatok v lekárni za spracovanie receptu alebo poukazu na zdravotnícku pomôcku bol znížený z 20 Sk na 5 Sk.

Zákonom regulované zostali poplatky za pohotovostnú službu (1,99 €), poplatky za spracovanie receptu a poukazu na zdravotnícku pomôcku (0,17 €), poplatok za kilometer pri preprave sanitkou (0,07 €), poplatok za pobyt sprievodcu v nemocnici (3,32 € za deň, pričom prvý a posledný sa rátajú ako jeden deň). Ďalšie regulované poplatky sú za liečbu v kúpeľoch pri diagnóze kategórie A (1,66 € na deň), pri diagnóze v kategórii B v I. a IV. štvrťroku (4,98 € na deň), v II. a III. štvrťroku (7,30 € na deň). Za úhradu definovanú § 38 ods. 11 zákona č. 577/2004 Z. z., ktorá by nemala prekročiť 3 % zo sumy životného minima, sa tiež poskytuje výpis zo zdravotnej dokumentácie a vypracovanie lekárskeho posudku na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby.

Poplatky zákon umožňuje vyberať aj v prípadoch, kedy ide o vyšetrenie na vlastnú žiadosť, administratívne dôvody, resp. účely, ktoré nemajú liečebno-preventívny charakter, umelý potrat (ak nie je indikovaný medicínsky) a umelé oplodnenie (pri štvrtom a ďalších pokusoch), vyšetrenie na prítomnosť alkoholu a omamných látok v organizme.

Zákon pamätal aj na sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, chronicky chorých, či očkovanie a definoval aj prípady, kedy má poistenec nárok poplatky neplatiť.

Oslobodený od platenia poplatku na pohotovosti je pacient, ktorý bol po vyšetrení hospitalizovaný. V lekárni poistenec neplatí za recept, ktorý obsahuje lieky plne hradené pacientom alebo očkovaciu látku, označenú symbolom „V“. Za poukaz na zdravotnícku pomôcku neplatí držiteľ preukazu ťažko zdravotne postihnutého, ak preukáže, že je poberateľom príspevku na kompenzáciu zvýšených nákladov. Za prepravu sanitkou neplatí pacient zaradený do chronického dialyzačného programu, pacient, ktorému sa poskytuje onkologická alebo kardiochirurgická liečba, či pacient s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázaný na prepravu osobným motorovým vozidlom. Rovnako sa za prevoz sanitkou neplatí pri prevoze z jednej nemocnice do druhej, ak sa tak deje na základe rozhodnutia nemocnice. Oslobodenie od platieb podrobne uvádza § 38 ods. 8 zákona č. 577/2004 Z. z. a nariadenie vlády SR č. 722/2004 Z. z.

Zákon č. 577/2004 Z. z. v § 44 upravuje aj tzv. prednostné vyšetrenie. Ostatná jeho novela zákonom č. 365/2013 Z. z. upravila čas, vymedzený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorý musí trvať aspoň 2 hodiny medzi ordinačnými hodinami, vyhradenými na prednostné vyšetrenie.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály