Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu a lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Jednou z povinností zamestnávateľa vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. je zabezpečenie posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu na základe výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Zdravotná spôsobilosť zamestnancov na prácu sa posudzuje vo vzťahu ku všetkým zdraviu škodlivým faktorom, ktoré sú súčasťou výkonu práce a vo vzťahu k pracovným podmienkam, za ktorých sa práca vykonáva. Prostredníctvom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci je možné včas odhaliť počiatočné zmeny zdravotného stavu zamestnancov súvisiace s prácou a zabrániť vzniku chorôb z povolania alebo ochorení súvisiacich s prácou. Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sú jedným z najúčinnejších preventívnych opatrení zameraných na ochranu zdravia konkrétnych zamestnancov. Sú cielene zamerané na sledovanie zmien zdravotného stavu a na vyšetrenie tých orgánov alebo systémov ľudského tela, ktoré môžu byť poškodené konkrétnym škodlivým faktorom práce alebo pracovného prostredia.

Výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci je poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z toho dôvodu sa lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci musia vykonávať v zdravotníckom zariadení – v ambulancii, ktorej prevádzkovanie schválil rozhodnutím príslušný samosprávny kraj. V iných priestoroch ako v ambulancii, napr. v priestoroch pracoviska, nie je prípustné vykonávať lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci.

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci nie sú povinné pre všetkých zamestnancov; sú povinné pre tých zamestnancov, u ktorých je to odôvodnené z hľadiska miery zdravotného rizika pri práci.

Povinné lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu je povinný zabezpečiť zamestnávateľ pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu (zaradenú do kategórie 3 alebo 4) alebo prácu, pri ktorej sa zdravotná spôsobilosť vyžaduje podľa osobitných predpisov. V týchto prípadoch je účasť zamestnancov na lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzťahu k práci povinná.

Zamestnanci, ktorí vykonávajú rizikové práce sú vystavení nadmernému pôsobeniu zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia, je u nich zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania, profesionálnej otravy alebo iného poškodenia zdravia v súvislosti s prácou. Zamestnanci, ktorí vykonávajú rizikové práce, tvoria približne 5 % pracujúcej populácie v Slovenskej republike.

Rovnako aj fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak vykonáva rizikovú prácu alebo prácu, u ktorej sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť podľa osobitných predpisov, sa musí podrobiť lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci.

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe posúdenia rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Príkladmi osobitných predpisov, na základe ktorých sa vyžaduje posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu, na výkon konkrétnej činnosti alebo konkrétneho povolania sú:

  • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (zdravotná spôsobilosť na prácu v noci);
  • zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zdravotná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania);
  • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zdravotná spôsobilosť na určené činnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane obsluhovania určených pracovných prostriedkov, ktoré sa vykonávajú na základe preukazu, osvedčenia alebo dokladu);
  • zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zdravotná spôsobilosť vodičov motorových vozidiel);
  • zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v školách a školských zariadeniach);
  • nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami (zdravotná spôsobilosť na prácu so zobrazovacou jednotkou);
  • nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami (zdravotná spôsobilosť na ručnú manipuláciu s bremenami) atď.

Povinnosťou zamestnávateľov je zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci aj u zamestnancov pri opakovanom výskyte choroby z povolania na tom istom pracovisku, ak vykonávajú rovnakú profesiu ako zamestnanci, ktorým bola uznaná choroba z povolania. Lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci sa vykoná u zamestnancov rovnakej profesie bezodkladne po opakovanom uznaní rovnakej choroby z povolania na tom istom pracovisku z dôvodu ohrozenia ich zdravia vznikom choroby z povolania. Účasť zamestnancov na uvedených lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzťahu k práci je povinná.

Okrem toho je povinnosťou zamestnávateľov zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnancov, ak zo zdravotných dôvodov (napr. z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti) nevykonávali prácu dlhšie ako šesť mesiacov a ich práca je zaradená do kategórie 2, 3 alebo 4. Dôvodom je, aby sa zistili podozrenia na zmeny zdravotného stavu vo vzťahu k vykonávanej práci, alebo aby sa zistili kontraindikácie na vykonávanie práce a odporúčali vhodné opatrenia na ochranu zdravia zamestnanca (napr. preradenie na inú prácu, poskytnutie pracovnej rehabilitácie a pod.). Aj v týchto prípadoch je účasť zamestnancov na lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzťahu k práci povinná.

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, ktoré môže zamestnávateľ zabezpečiť pre zamestnancov nad rámec povinných lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

Okrem lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, ktoré je zamestnávateľ povinný zabezpečiť, sa môže zamestnávateľ dohodnúť so zástupcami zamestnancov a s lekárom na vykonaní lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci aj u ďalších zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2, pričom sa vopred určia konkrétne profesie a pracoviská, ktorých sa to bude týkať; po splnení uvedených podmienok zo strany zamestnávateľa je povinnosťou zamestnanca podrobiť sa tejto lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci.

Obdobný postup sa uplatňuje, ak má zamestnávateľ odôvodnené pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti na prácu u konkrétneho zamestnanca; po prerokovaní so zástupcami zamestnancov a s lekárom môže zabezpečiť tomuto zamestnancovi mimoriadnu lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci. Aj v tomto prípade je povinnosťou zamestnanca podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci.

Povinnosti a práva zamestnancov týkajúce sa lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

Povinnosť zamestnanca podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci je legislatívne upravená v zákone č. 124/2006 Z. z. [§ 12 ods. 2 písm. i) cit. zákona].

V zákone č. 124/2006 Z. z. je upravené aj právo zamestnanca požiadať zamestnáv

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály