Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Poučenie a informovaný súhlas v otázkach a odpovediach

Dátum: Rubrika: Právo

Poučenie a informovaný súhlas je témou mnohých diskusií a v aplikačnej praxi spôsobuje veľa problémov. Je pravdou, že právna úprava nie je ideálna, no fak­tom zostáva, že niektorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti správnu apliká­ciu poučenia a najmä informovaného súhlasu celkom nedocenili a vystavujú sa, podľa môjho názoru, úplne zbytočnému riziku právnych konzekvencií.

Mnohí zdravotnícki pracovníci si informovaný súhlas stotožňujú „s podpisom pacienta“. Skutočným problémom sú možné, a nie malé finančné riziká, impli­kujúce zo žalôb pacientov, resp. iných oprávnených osôb, z dôvodu neoprávne­ného zásahu do práva pacienta na ochranu jeho osobnosti. Takýmto zásahom je aj vykonanie zdravotného výkonu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti bez preukázateľného súhlasu pacienta. Spokojný pacient sa nesťažuje, resp. sa sťa­žuje minimálne.

Základ právnej úpravy inštitútov poučenia a informovaného súhlasu sa nachá­dza v ust. § 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“). V tomto ustanovení náj­deme nielen definíciu oboch pojmov, ale aj okruh osôb, ktorých sa týka. V prípa­de informovaného súhlasu zákon obsahuje aj vymedzenie prípadov, kedy musí byť obligatórne v písomnej forme, a kedy sa nevyžaduje vôbec.

Okrem ust. § 6 zákona o zdravotnej starostlivosti sa poučeniu a informo­vanému súhlasu venujú aj ust. § 6a cit. zákona, ktoré upravuje pou­čenie a informovaný súhlas v prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom a ust. § 6b, ktoré upravuje infor­movaný súhlas pri umelom prerušení tehotenstva. Čiastočne sú poučenie a in­formovaný súhlas upravené aj vo štvrtej časti zákona o zdravotnej starostlivosti a nakoniec vzor poučenia a informovaného súhlasu sa nachádza v prílohe č. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti a aj v prílohe č. 6 odborného usmernenia MZ SR č. 01529-OZS-2012 o ve­dení zdravotnej dokumentácie v špecializovanej ambulancii zubného lekárstva.

Poučenie, podmienka poskytnutia zdravotnej starostlivosti

Je poučenie pacienta nevyhnutnou podmienkou poskytnutia zdravotnej starostlivosti? Stáva sa mi, že sa pacient ponáhľa alebo jednoducho nech­ce, aby som ho poučil. Môžem v takom prípade poskytovať zdravotnú sta­rostlivosť? Ak áno, treba túto skutočnosť nejako špeciálne evidovať, aby potom pacient napríklad netvrdil, že som si povinnosť poučenia nesplnil?

Povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je pacienta poučiť. Na d

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály