Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

PRACOVNÁ POVINNOSŤ ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV - PODMIENKY PRE ULOŽENIE A VÝNIMKY Z ULOŽENIA PRACOVNEJ POVINNOSTI

Dátum: Rubrika: Právo

S účinnosťou od 25. novembra 2021 bol na území Slovenskej republiky vyhlásený núdzový stav. Vláda Slovenskej republiky v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom nariadila na celom našom území pracovnú povinnosť vo väzbe na opatrenia hospodárskej mobilizácie prijaté v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID -19. Pracovná povinnosť bola nariadená s účinnosťou od 3. decembra 2021. Aké sú podmienky pre určenie pracovnej povinnosti? Môže vôbec zdravotnícky pracovník ukončiť pracovný pomer počas núdzového stavu, alebo potom ako mu bude uložená pracovná povinnosť? V článku vám komplexne priblížime problematiku ukladania pracovnej povinnosti.

Vyhlásený núdzový stav a nariadená pracovná povinnosť
Na základe článku 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu (ďalej len "zákon č. 227/2002 Z.z.") bol s účinnosťou od 25. novembra 2021 vyhlásený núdzový stav v príčinnej súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. V zmysle článku 5 ods. 3 písm. b) v spojení s ods. 4 zákona č. 227/2002 Z.z.(cit.):
"...možno v
nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas
podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, ktorým môže byť aj celé územie Slovenskej republiky, a to najviac v tomto rozsahu
uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie
zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla,
výkonu zdravotnej starostlivosti
, poskytovania sociálnych služieb, vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, udržiavania verejného poriadku alebo na odstraňovanie vzniknutých škôd"
Vláda Slovenskej republiky prijala dňa 1. decembra 2021 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 459/2021 Z.z. na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom na zabezpečenie riešenia ochorenia COVID-19 (ďalej len "nariadenie č. 459/2021 Z.z."). Týmto nariadením bola pre celé územie nariadená pracovná povinnosť, a to s účinnosťou od 3. decembra 2021. S ohľadom na to, že na Slovensku je nedostatok zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach, nariadená pracovná povinnosť sa zrejme dotkne najviac práve zdravotníckych pracovníkov.
Príkaz na vykonanie pracovnej povinnosti
Otázku pracovnej ­povinnosti a jej uloženia upravuje zákon č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu (ďalej len "zákon o hospodárskej mobilizácii"). Zákon o hospodárskej mobilizácii vymedzuje v ust. § 5 jednotlivé opatrenia hospodárskej mobilizácie, ktoré slúžia na riešenie krízových situácií a na zmiernenie ich následkov. V súčasnosti sa otázka hospodárskej mobilizácie dotýka práve celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19. Ako jedno z možných opatrení ustanovuje zákon o hospodárskej mobilizácii aj uloženie pracovnej povinnosti [§ 5 písm. r) zákona o hospodárskej mobilizácii].
Pracovná povinnosť znamená povinnosť zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere, vykonávať iný druh práce, ako to zamestnancovi vyplýva z jeho pracovnej zmluvy alebo na inom pracovisku, ako to má zamestnanec dohodnuté v pracovnej zmluve [§ 3 písm. k) zákona o hospodárskej mobilizácii].
Podľa ust. § 22 ods. 1 písm. c) zákona o hospodárskej mobilizácii
"v období krízovej situácie je fyzická osoba povinná podriadiť sa pracovnej povinnosti na základe príkazu okresného úradu".
Podstatou pracovnej povinnosti je povinnosť zamestnanca podr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály