Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Pracovná zdravotná služba v rámci prevencie profesionálnych ochorení

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Choroba z povolania a ohrozenie chorobou z povolania

Choroba z povolania je ochorenie, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s pracovnou činnosťou, je zaradená do zoznamu chorôb z povolania a uznaná príslušným špecializovaným pracoviskom, ktoré je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v odbore pracovné lekárstvo (s praxou v odbore klinické pracovné lekárstvo); u profesionálnych kožných ochorení je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v odbore dermatovenerológia (kožné lekárstvo). Zoznam chorôb z povolania je uverejnený v prílohe č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov; obsahuje 47 diagnóz a skupín diagnóz, ktoré môžu byť uznané ako choroba z povolania (napr. choroba z olova alebo z jeho zlúčenín, choroba z chrómu alebo z jeho zlúčenín, choroby prenosné zo zvierat na ľudí buď priamo, alebo prostredníctvom prenášačov, choroba z vibrácií, choroba zaprášenia pľúc azbestovým prachom – azbestóza, porucha sluchu z hluku, choroba z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín, bronchiálna astma, kožné choroby a prenosné kožné choroby, choroba z ionizujúceho žiarenia, infekčné choroby a parazitárne choroby atď.).

Ohrozenie chorobou z povolania sú zmeny zdravotného stavu, ktoré vznikli pri výkone práce za nepriaznivých podmienok, v ktorých vznikajú choroby z povolania, ale poškodenie zdravia exponovanej osoby (zamestnanca) ešte nedosiahlo taký stupeň, aby sa dalo hodnotiť ako choroba z povolania. Ak by exponovaná osoba naďalej vykonávala prácu v rovnakých nepriaznivých zdraviu škodlivých podmienkach, choroba z povolania by následne vznikla. U tejto exponovanej osoby sa zisťujú subklinické prejavy choroby z povolania, napr. významné prekročenie niektorých laboratórnych hodnôt, ktoré poukazujú na počiatočné zmeny zdravotného stavu, ale včasnou diagnostikou je možné ešte zabrániť vzniku choroby z povolania. Dôvodom vyhľadávania osôb, ktoré sú ohrozené chorobou z povolania, je účinne zasiahnuť, to znamená najmä zamestnanca vyradiť z expozície zdraviu škodlivého faktora alebo faktorov ešte pred vznikom choroby z povolania so všetkými jej príznakmi.

Pri zistení ohrozenia chorobou z povolania u zamestnanca musí zamestnávateľ na pracovisku realizovať všetky dostupné opatrenia na ochranu zdravia ostatných zamestnancov vrátane vyradenia tohto zamestnanca zo zdraviu škodlivých pracovných podmienok a jeho preradenie na inú vhodnú prácu (§ 55 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov), ak je to možné.

Choroby z povolania alebo iné poškodenia zdravia z práce môžu vzniknúť nepriaznivým a dlhodobým pôsobením chemických, fyzikálnych, biologických a iných faktorov pracovného prostredia a iných škodlivých vplyvov na zdravie zamestnancov. Len niektoré choroby z povolania vznikajú na pracovisku už po relatívne krátkej dobe expozície, sú to akútne profesionálne otravy. Iné profesionálne ochorenia vzniknú po dlhodobom kontakte zamestnancov so škodlivým faktorom v pracovnom prostredí počas niekoľkých mesiacov až rokov. Sú to napr. ochorenia horných končatín z vibrácií alebo z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia pri práci, alebo porucha sluchu z nadmerného hluku. Existujú však aj profesionálne ochorenia, ktoré sa objavia až po dlhoročnej expozícii, napr. choroba zaprášenia pľúc kremičitým prachom – silikóza alebo nádorové ochorenia spôsobené prácou s karcinogénnymi faktormi, ako sú napr. azbest, benzén, vinylchlorid, ionizujúce žiarenie. Ich negatívny vplyv na zdravie sa môže prejaviť až za niekoľko desiatok rokov, často až po ukončení expozície týmto faktorom.

V ostatných rokoch sa na celkovom počte hlásených chorôb z povolania najväčšou mierou podieľajú profesionálne ochorenia postihujúce podporno-pohybový systém, cievny a nervový systém zamestnancov vystavených pri práci dlhodobému nadmernému a jednostrannému zaťaženiu horných končatín. Tieto profesionálne ochorenia majú dlhodobo stúpajúci trend medzi najčastejšie hlásenými chorobami z povolania.

Ďalšou najčastejšie hlásenou chorobou z povolania je ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené prácou s vibrujúcimi nástrojmi. Tieto profesionálne ochorenia, ktoré postihujú podporno-pohybový systém, cievny a nervový systém zamestnancov vystavených pri práci dlhodobému, nadmernému a jednostrannému zaťaženiu horných končatín a škodlivému vplyvu vibrácií tvoria spolu približne 65 – 70 % z celkového počtu chorôb z povolania v Slovenskej republike.

Všetky ďalšie najčastejšie profesionálne ochorenia sú zastúpené vo výrazne nižšom počte, sú to najmä porucha sluchu z hluku, infekčné a parazitárne choroby vrátane chorôb prenosných zo zvierat na ľudí a profesionálne dermatózy (kožné ochorenia).

V ostatných rokoch je najvyšší výskyt chorôb z povolania v odvetví priemyselnej výroby, v odvetví ťažby a dobývania, v odvetví poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu, v odvetví zdravotníctva a sociálnej pomoci a v odvetví stavebníctva.

Choroby z povolania majú závažné zdravotné, ale aj sociálne dopady na zamestnancov. Zamestnanec, ktorému bola uznaná choroba z povolania, musí spravidla prestať vykonávať svoju profesiu, čo ma za následok, že sa ťažko uplatňuje na trhu práce alebo nemôže pracovať vôbec. Pre zamestnávateľa znamená uznaná choroba z povolania značné ekonomickénáklady súvisiace najmä s jej odškodňovaním, ktorého súčasťou je napr. náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia zamestnanca a odstupné pre zamestnanca

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály