Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím a invalidných dôchodcov

Dátum: Rubrika: Právo

Invalidita znamená, že osoba má taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Niektorí invalidní dôchodcovia môžu pracovať, keďže invalidita nie je zákonným dôvodom na skončenie doterajšieho pracovného pomeru. Súčasná legislatíva podporuje zamestnávanie invalidných dôchodcov a ich začlenenie do pracujúcej spoločnosti, keďže nájsť si zamestnanie môže byť problematické aj pre zdravého občana, nieto ešte pre invalidného.
Invalidný dôchodok
Cieľom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku jeho dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu. Legislatíva nebráni invalidnému dôchodcovi po získaní invalidného dôchodku pracovať.
Zamestnancom so zdravotným postihnutím v súlade s § 40 ods. 8 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") je
"zamestnanec uznaný
za invalidného
podľa osobitného predpisu, ktorý svojmu zamestnávateľovi predloží rozhodnutie o invalidnom dôchodku."
Pojem občan so zdravotným postihnutím definujú aj ďalšie predpisy, a to:
-
zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 5/2004 Z.z."),
-
zákon č. 461/2003 Z.z. o sociál­nom poistení v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 461/2003 Z.z.").
Zákon č. 5/2004 Z.z. v § 9 ods. 1ustanovuje, že
"občanom so zdravotným postihnutím je občan uznaný
za invalidného
podľa osobitného predpisu."
Osobitným predpisom sa rozumie zákon č. 461/2003 Z.z.
V súlade s § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z.je
"poistenec invalidný
, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou."
Právna úprava v minulosti rozlišovala invalidné dôchodky na tzv. "plné" invalidné dôchodky a "čiastočné" invalidné dôchodky. Súčasná právna úprava takéto rozlíšenie nepozná, používa iba jeden univerzálny pojem "invalidný dôchodok", avšak
de facto
naďalej platí, že za tzv. "plný" invalidný dôchodok možno považovať invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť predstavuje viac ako 70 %. Ak miera schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť predstavuje viac ako 40 %, avšak nie viac ako 70 %, potom hovoríme o tzv. "čiastočnom" invalidnom dôchodku.
V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre telesnú poruchu, duševnú poruchu alebo poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudok útvaru sociál­neho zabezpečenia podľa osobitného predpisu.
Zamestnávanie invalidných dôchodcov a občanov so zdravotným postihnutím
Zamestnávanie invalidných dôchodcov upravuje Zákonník práce v nasledujúcich ustanoveniach:
-
Čl. 1 Základných zásad - upravujúci právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti svojvoľnému prepusteniu zo zamestnania bez akýchkoľvek obmedzení a diskriminácie na základe zdravotného postihnutia,
-
Čl. 8 Základných zásad - zamestnancom so zdravotným postihnutím zamestnávateľ zabezpečuje pracovné podmienky umožňujúce im uplatniť a rozvíjať ich schopnosti na prácu vzhľadom na ich zdravotný stav,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály