Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zdravotný dohľad na pracoviskách od 1. decembra 2017 (I.)

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment Zo seriálu: Zdravotný dohľad na pracoviskách od 1. decembra 2017

Zdravotný dohľad na pracoviskách vykonáva pracovná zdravotná služba, je zameraný na predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou. Pracovná zdravotná služba posudzuje zdraviu škodlivé faktory v pracovnom prostredí, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, vypracováva posudok o riziku pre zamestnávateľa, ktorý obsahuje zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotného rizika a navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika. Na činnosti pracovnej zdravotnej služby v pracovnom prostredí nadväzujú lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu, ktoré je súčasťou zdravotného dohľadu. Jednou z dôležitých činností pracovnej zdravotnej služby je aj poskytovanie poradenstva zamestnávateľom a zamestnancom v oblasti ochrany zdravia pri práci zamerané najmä na prevenciu chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou. Zdravotný dohľad vykonávajú zdravotnícki pracovníci, najmä lekári s určenou špecializáciou a verejní zdravotníci.

Dňa 1. decembra 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 289/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“). Ministerstvo zdravotníctva SR novelou zákona č. 355/2007 Z. z. reaguje na požiadavku zamestnávateľov na úpravu súčasného systému pracovnej zdravotnej služby. Novela zákona č. 355/2007 Z. z. vymedzuje konkrétne povinnosti zamestnávateľa súvisiace s ochranou zdravia pri práci, ktoré zamestnávateľ musí zabezpečiť v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov pracovnou zdravotnou službou s ohľadom na mieru ich zdravotného rizika pri práci.Táto povinnosť zamestnávateľa sa vzťahuje na všetkých zamestnancov vo všetkých odvetviach hospodárstva. Zamestnávateľ môže zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu vlastnými zamestnancami, ktorí sú s ním v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo dodávateľským spôsobom.

Zdravotný dohľad vykonávajú pre zamestnancov, ktorých práca je zaradená do kategórie 1 alebo 2 (práca nie je riziková):

  • samostatne lekár s určenou špecializáciou v odbore pracovné lekárstvo, preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, služby zdravia pri práci, verejné zdravotníctvo, všeobecné lekárstvo alebo
  • samostatne verejný zdravotník (špecializácia nie je určená).

Pre zamestnancov, ktorých práca je zaradená do kategórie 1, 2, 3 alebo 4 (práca zaradená do kategórie 3 alebo 4 je rizikovou prácou) vykonávajú zdravotný dohľad zdravotnícki pracovníci v tíme pracovnej zdravotnej služby pod odborným vedením „pracovného“ lekára (t. j. lekára so špecializáciou v odbore pracovné lekárstvo, preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo služby zdravia pri práci).

Ako si pre svojich zamestnancov zabezpečí pracovnú zdravotnú službu poskytovateľ zdravotnej starostlivosti?

Ak je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti fyzickou osobou – podnikateľom [§ 30a ods. 8 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.], môže pre svojich zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2 zabezpečiť činnosť pracovnej zdravotnej služby osobne.

Ak je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti právnickou osobou [§ 30a ods. 8 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.], môže pre svojich zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2 zabezpečiť činnosť pracovnej zdravotnej služby zdravotníckym pracovníkom, ktorý je jeho zamestnancom (v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu).

Pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vykonáva pre svojich zamestnancov činnosť pracovnej zdravotnej služby osobne, ani pre zdravotníckeho pracovníka, ktorý vykonáva činnosť pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je právnickou osobou, zákon č. 355/2007 Z. z. bližšie neurčuje ich zdravotnícke povolanie ani špecializáciu.

Ak zamestnanci poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 3 alebo 4 (riziková práca), poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí pracovnú zdravotnú službu tímom pracovnej zdravotnej služby, ktorého súčasťou je minimálne „pracovný“ lekár a verejný zdravotník, t. j. spôsobom ako zabezpečujú pracovnú zdravotnú službu aj ostatní zamestnávatelia, ktorých zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu.

Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2 (zabezpečovaná dodávateľským spôsobom)

Pracovnú zdravotnú službu dodávateľským spôsobom samostatne pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2 môže vykonávať:

  • fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivostiposkytujúcim zdravotnú starostlivosť v určenom špecializačnom odbore (pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, služby zdravia pri práci, verejné zdravotníctvo alebo všeobecné lekárstvo) na základe licencie vydanej Slovenskou lekárskou komorou, alebo
  • fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je verejným zdravotníkom a má živnostenské oprávnenie na vykonávanie dohľadu nad pracovnými podmienkami alebo právnická osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie na vykonávanie dohľadu nad pracovnými podmienkami a poskytuje pracovnú zdravotnú službu prostredníctvom zodpovedného zástupcu, ktorý je verejným zdravotníkom.

Lekár s určenou špecializáciou alebo verejný zdravotník, ktorý vykonáva činnosť pracovnej zdravotnej služby samostatne dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2, je povinný písomne ohlásiť začatie svojej činnosti Úradu verejného zdravotníctva SR, a to v lehote do 30 dní od začatia vykonávania činnosti. Náležitosti ohlásenia sú súčasťou § 30b ods. 13 zákona č. 355/2007 Z. z. Úrad verejného zdravotníctva SR uverejňuje zoznam lekárov a verejných zdravotníkov na svojom webovom sídle – www.uvzsr.sk / Informácie / Pracovná zdravotná služba:

  • zoznam fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2 – aktualizovaný od 1. decembra 2017 (http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/PZS_samostatne_od_01122017.pdf).
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály