Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Budú mať navrhované zmeny v zdravotníctve trvalý charakter?

Dátum: Rubrika: Očami lekára

S novým vedením Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) prišli aj nové nápady, ako zlepšiť fungovanie slovenského zdravotníctva. Nakoľko mnohé z nich sa týkajú dlhodobo pretrvávajúcich a nedostatočne alebo vôbec neriešených problémov, zdravotnícka a aj pacientská verejnosť právom očakávajú, že chystané zmeny budú mať aspoň dlhodobý, ak nie trvalý charakter. V článku sa venujeme niektorým plánovaným zmenám z praktického hľadiska medicínskej, najmä ambulantnej praxe.

Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Ministerstvom financií SR vypracovalo dokument s názvom „Revízia výdavkov na zdravotníctvo“, ktorý by mal nájsť riešenie mnohých problémov v zdravotníctve, z hľadiska optimalizácie výdavkov, resp. ich šetrenia tak, aby sa slovenské zdravotníctvo aspoň čiastočne priblížilo k okolitým krajinám v efektívnosti meranej podľa zníženia počtu úmrtí odvrátiteľných systémom zdravotnej starostlivosti [1].

Optimalizácia lekárskej služby prvej pomoci (LSPP)

Povinnosť slúžiť LSPP všeobecným lekárom nariaďuje ust. § 79 ods. 1 písm. v) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Podľa viacerých odborníkov na medicínske právo cit. ustanovenie zákona môže byť protiústavné.

Ministerstvo zdravotníctva v súčasnosti prichádza s návrhom na optimalizáciu siete LSPP, ktorého podstatou je zrušenie LSPP tam, kde je dostupná aj ústavná pohotovostná služba (ÚPS), teda služba na urgentnom príjme v nemocnici. Ministerstvo zdravotníctva argumentuje tým, že niektoré LSPP sú nevyužité, najmä po 22:00 h. To je síce pravda, ale na druhej strane rušenie, resp. optimalizácia siete LSPP by sa nemala riešiť len od „ministerského stola“. Ak chce ministerstvo do tohto procesu zasahovať, malo by určiť isté mantinely, kedy odporúča LSPP zrušiť a samotný proces ponechať na samosprávne kraje, pričom v rozhodovacom procese by mali byť rešpektované aj hlasy miestnych samospráv a profesijných organizácií združujúcich odborníkov, slúžiacich LSPP. Len tak sa dosiahne rozumný kompromis s najmenším negatívnym dopadom na pohotovostnú službu v danom regióne. Nie je vhodné LSPP rušiť tam, kde je ústavná pohotovostná služba už teraz preťažená a kde na prevzatie služieb LSPP nie sú vytvorené vhodné podmienky – personálne ani materiálne. Personál z potenciálne zrušenej LSPP nie je schopný ani odborne spôsobilý slúžiť ÚPS, pretože tú slúžia špecialisti, a nie všeobecní lekári. Využiť by sa mohli iba sestry zo zrušených LSPP, ale aj to len na základe ich dobrovoľnosti, nakoľko ide o prácu nadčas.

Pravdepodobne by rušením LSPP, ako to navrhuje ministerstvo zdravotníctva, nedošlo ani k veľkej finančnej úspore, nakoľko mzdy v nej sa pohybujú v priemere okolo 4 eur na hodinu pre lekára a 2 eurá pre sestru. Ak by došlo k rušeniu len niektorých LSPP, zákonodarca by musel vyriešiť otázku, prečo v jednom regióne zostane primárnemu kontaktu povinnosť LSPP slúžiť a v inom nie. Vyriešiť treba tiež otázku konkrétnej personálnej (nielen politickej) zodpovednosti za zrušenie LSPP, ak k nej v budúcnosti príde.

Prednostné vyšetrenie – termín za poplatok

Pri prednostnom vyšetrení treba konštatovať, že ide o poplatok špecifický pre slovenské zdravotníctvo, ktorý v čase jeho zavedenia nebol v súlade s Chartou práv pacientov v zmysle zabezpečenia rovnakého prístupu pacienta k zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na jeho sociálno-ekonomický status.

To bol dôvod zrušenia poplatku. Na druhej strane však stojí skúsenosť, že poplatok bol dôležitým zdrojom mimorozpočtového financovania zdravotníctva a určitou kompenzáciou za nedostatočné

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály