Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Elektronické zdravotníctvo – všeobecné pojmy

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Hybnou silou súčasnej doby sú informačno-komunikačné technológie (ďalej len „IKT“), ktoré nachádzajú svoje uplatnenie vo všetkých oblastiach spoločenského života. Právo je v súvislosti s ich reguláciou častokrát o krok vzad, čo nie je žiaduce, pretože taký stav brzdí ich využitie alebo ďalší rozvoj. Regulácia nových technológií má docieliť ochranu občanov, zabezpečiť spravodlivý trh a pritom stále umožniť prekvitať inováciám. [1] Jednou z oblastí aplikácie IKT je zdravotníctvo. Pri zavádzaní informačno-komunikačných technológií do zdravotníctva však nejde len o využívanie počítačov či inej výpočtovej techniky, ale najmä o zmenu tradičných postupov pri niektorých úkonoch poskytovania zdravotnej starostlivosti, pri spracovávaní informácií či pri komunikácii medzi lekárom a pacientom. Tento proces sa nazýva elektronizácia zdravotníctva, ktorej výsledkom je elektronické zdravotníctvo. Víziou projektu elektronického zdravotníctva je poskytnúť správne informácie v správny čas, na správnom mieste a v správnej forme vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov. [2]

Elektronické zdravotníctvo je ešte stále pomerne nová oblasť, ktorú možno analyzovať v rámci viacerých rovín od medicínskej cez právnu, informatickú až po psychologickú alebo sociologickú. Elektronické zdravotníctvo, alebo inak povedané, e-Health, prináša nové procesy a nové právne inštitúty. K ich pochopeniu a následnému ďalšiemu skúmaniu je potrebné rozšírenie pojmoslovia a náhľad na postupný vznik a rozvoj. Z toho dôvodu v tomto príspevku objasňujeme kľúčové výrazy. Ide o základné teoretické východiská témy e-Health, na ktoré nadviažeme rozborom vybraných právnych otázok poskytovania zdravotnej starostlivosti pomocou IKT a predstavením prvkov ­e-Healthu a telemedicíny v Slovenskej republike.
Informačno-komunikačné technológie
Zmeny v ľudskej spoločnosti v posledných desaťročiach minulého storočia sa dávajú do súvislosti najmä s IKT. To vzbudzuje dojem, že sa IKT objavili až v tomto období. Presnejšie však platí, že odkedy človek vynašiel písmo a začal používať vizuálne, zvukové a iné signály na komunikáciu na diaľku, možno hovoriť o prvých IKT. Definíciou pojmu "informačno-komunikačné technológie" sa zaoberá množstvo autorov pôsobiacich najmä v rámci vedných odborov informatiky.
3)
Jedným z prvých vedcov, ktorý použil tento pojem, bol Alvin Toffler vo svojej knihe
The Third Wave
z roku 1980. Prostredníctvom tohto výrazu sa snažil opísať neďalekú budúcnosť, tzv. tretiu vlnu vývoja ľudskej spoločnosti, ktorá prichádza po preindustriálnom (agrárnom) a industriálnom štádiu, pričom toto nazval "postindustriál­ne obdobie". Pojem "informačno-komunikačné technológie" sa skladá z dvoch častí, ktorými sú "informačné technológie" a "komunikačné technológie".
"Informačné technológie"
sa chápu ako termín používaný na popis prvkov vybavenia (
hardvér
) a počítačových programov (
softvér
), ktoré nám umožňujú pristupovať, získavať, ukladať, organizovať, manipulovať a prezentovať informácie elektronickým spôsobom. Do kategórie hardvéru spadajú napríklad osobné počítače, skenery či digitálne kamery.
4)
Do kategórie softvéru možno zaradiť programy na ukladanie dát a multimediálne programy.
"Komunikačné technológie"
sa vnímajú ako termín používaný na popis telekomunikačného vybavenia, prostredníctvom ktorého môžu byť
informácie sprístupňované
.
4)
Ide najmä o telefóny, faxy alebo televíziu. V súčasnosti sa najčastejšie stretneme s používaním spojeného výrazu "informačno-komunikačné technoló­gie". Veda a technika sa totiž v tejto oblasti posúvajú ustavične ďalej, zabezpečujú vývojové premeny a rozširujú chápanie IKT. Ako príklad možno uviesť mobilný telefón, ktorý sa zaraďuje medzi komunikačné technológie, keďže prostredníctvom neho možno prijímať a odovzdávať informácie. Okrem tejto funkcie však mobilný telefón v súčasnosti slúži aj na zber a spracovanie informácií, keďže sa stal prostriedkom na pripojenie k celosvetovej sieti internet. Z toho dôvodu možno mobilný telefón začleniť nielen medzi komunikačné technológie, ale aj medzi informačné technológie. Opačne táto skutočnosť platí najmä v prípade počítačov, ktoré boli primárne určené na ukladanie, spracovávanie či archivovanie informácií a dnes ich možno využívať aj na komunikáciu, a to pomocou rôznych softvérových programov fungujúcich prostredníctvom internetu. Súčasný proces v oblasti IKT tak nesmeruje iba k neustálemu vývoju nových prostriedkov, ale tiež k integrácii súčasných technológií a k vytváraniu funkčných systémov v informačnej spoločnosti.
5)
Okrem doktrinálnej charakteristiky pojmov existuje aj právna úprava, ktorá definuje niektoré technické výrazy z oblasti informačných technológií z hľadiska práva. Sú nimi napríklad
"informačná technológia"
a
"informačný systém"
, ktoré sú vymedzené v zákone č. 95/2019 Z.z.o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ITVS"). Za
informačnú technológiu
môžeme podľa tohto zákona považovať prostriedok alebo postup, ktorý slúži na
spracúvanie údajov alebo informácií v elektronickej podobe
, najmä informačný systém, infraštruktúra, informačná činnosť a elektronické služby.
6)
Informačný systém
, ako jeden z príkladov informačnej technológie, predstavuje funkčný celok zabezpečujúci
cieľavedomú a systematickú informačnú činnosť prostredníctvom technických a programových prostriedkov
.
6)
Uvedený zák
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály