Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

LEGISLATÍVNE ZMENY V PRÁVNEJ ÚPRAVE VÝKONU DOHĽADU NAD POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI OD 1. MÁJA 2021

Rubrika: Právo

Dňa 24. novembra 2020 Národná rada Slovenskej republiky ako ústavodarný a zákonodarný orgán schválila novelu zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "zákon").

 
V dôsledku tejto novely zákona sa s účinnosťou od 1. mája 2021 okrem novej právnej úpravy podmienok, za ktorých je podávateľ podnetu a osoby blízke oprávnené podať podnet na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, zásadným spôsobom menia aj podmienky výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a tým aj práva a povinnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") a dohliadaného subjektu. Faktom je, že v doterajšej zákonnej úprave absentovalo presné vymedzenie osoby, ktorá mohla požiadať úrad o vykonanie dohľadu. Úrad primárne vykonáva dohľad na základe podnetov pacientov, ktorým sa zdravotná starostlivosť poskytovala, resp. na základe podnetu osoby, ktorej pacient udelil plnú moc na zastupovanie a na oboznamovanie sa s jeho osobnými údajmi týkajúcimi sa zdravia, resp. po smrti pacienta na základe podnetu jeho blízkej osoby.
Vo výnimočných prípadoch
úrad
vykonal dohľad aj z vlastnej iniciatívy, a to vtedy, ak sa dozvedel
o
skutočnostiach vyžadujúcich výkon dohľadu z vlastnej činnosti (napríklad nezhody a rozpory medzi klinickými diagnózami pacienta a diagnostickými závermi po vykonaní pitvy) alebo z externého prostredia (napríklad masmédia, informácie od orgánov činných v trestnom konaní, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisára pre zdravotne postihnutých). Tento doterajší postup má úrad upravený vo vnútornom predpise.
Podľa novej právnej úpravy sa bude dohľad nad zdravotnou starostlivosťou od 1. mája 2021 vyko­ná­vať na základe:
-
poznatkov získaných z vlastnej činnosti úradu (t.j. z vlastnej iniciatívy),
-
z kontrolnej, dohľadovej a hodnotiacej činnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
-
podnetu podávateľa podnetu, ktorým sa rozumie osoba, ktorá sa domnieva, že boli porušené jej práva alebo právom chránené záujmy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo jej zákonný zástupca,
-
podnetu blízkej osoby takej osoby (t.j. zosnulého pacienta), ktorej práva alebo právom chránené záujmy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti mohli byť porušené alebo osoby (pacienta), ktorej zdravotný stav neumožňuje podať podnet za predpokladu, že s podaním podnetu preukázateľne súhlasí (na základe plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom; úradne osvedčený podpis sa nevyžaduje, ak ide o zastupovanie advokátom), s výnimkou, ak ide o prípad, že zdravotný stav osoby (pacienta) neumožňuje súhlas vyjadriť (napríklad pacient v kóme).
Nová právna úprava zároveň presne definuje náležitosti a formu podnetu na výkon dohľadu (§ 43 a ods. 4 zákona), ako aj procesný postup úradu v prípade, ak podnet nemá všetky zákonom ustanovené náležitosti, resp. ak po začatí výkonu dohľadu nastanú, resp. úrad zistí také skutočnosti, ktoré bránia vo výkone dohľadu po jeho začatí.
Úrad
podnet odmietne
, ak:
-
podávateľ podnetu, resp. jeho splnomocnený zástupca
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály