Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Praktické rady ohľadom zdravotnej dokumentácie

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Právna úprava vedenia, spracúvania či poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie je upravená v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“). V tomto zákone sú taktiež upravené práva pacientov a iných osôb, ktoré sa týkajú zdravotnej dokumentácie. Okrem iných práv má pacient právo na sprístupnenie zdravotnej dokumentácie, robenia si výpiskov a kópií. Zdravotná dokumentácia je podľa zákona o zdravotnej starostlivosti súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pacienta.

Hneď na úvod treba uviesť, že zdravotná dokumentácia nie je majetok pacienta ani lekára či samotného zdravotného zariadenia. V zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu. To znamená, že poskytovateľ je povinný ju po dobu vymedzenú v zákone uchovávať a ochraňovať. Tak isto je povinný zabezpečiť, aby k nej nemali prístup neoprávnené subjekty.

Odovzdanie zdravotnej dokumentácie všeobecným lekárom

V praxi sa môže stať, že pacient zmení svojho všeobecného lekára, a z toho dôvodu príde za ním s požiadavkou, aby mu vydal jeho zdravotnú dokumentáciu z dôvodu jej odovzdania novému všeobecnému lekárovi. V tomto prípade všeobecný lekár pri jej odovzdaní musí byť obozretný, pretože on zodpovedná za to, že zdravotná dokumentácia nebude poškodená, resp. zničená a nedôjde k jej zneužitiu. Aj z toho dôvodu by všeobecný lekár nemal odovzdať pacientovi zdravotnú dokumentáciu bez ošetrenia tejto situácie, pretože sa vystavuje riziku. Ak by sa s dokumentáciou po odovzdaní pacientovi niečo stalo bez toho, aby takéto odovzdanie bolo ošetrené, príslušný orgán by uložil pokutu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, nie pacientovi.

Ďalší dôvod, pre ktorý by všeobecný lekár nemal odovzdať zdravotnú dokumentáciu samotnému pacientovi bez ošetrenia situácie, je zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“), ktorý ukladá povinnosť poskytovateľovi preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do 7 dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým pacient uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Teda na jednej strane povinnosť odovzdania zdravotnej dokumentácie leží na pleciach poskytovateľa, no na druhej strane zákon neupravuje, akým spôsobom je povinný poskytovateľ zabezpečiť jej odovzdanie. Preto je možné, aby sa lekár s pacientom dohodol, že zdravotnú dokumentáciu odovzdá svojmu novému poskytovateľovi samotný pacient. Ak sa lekár s pacientom dohodne, že zdravotnú dokumentáciu odovzdá samotný pacient, tak odporúčam, aby lekár s pacientom uzavreli tzv. Príkaznú zmluvu. Na základe tejto zmluvy sa pacient zaväzuje, že odovzdá zdravotnú dokumentáciu svojmu novému poskytovateľovi, ktorý je vymedzený v tejto zmluve bez toho, aby došlo k poškodeniu, zničeniu či strate zdravotnej dokumentácie. V zmluve by mali byť obsiahnuté povinnosti pre pacienta a zodpovednosť za škody v prípade straty, zničenia či iného poškodenia zdravotnej dokumentácie pacientom. Taktiež vzhľadom na skutočnosť, že obsahom zdravotnej dokumentácie sú osobné údaje týkajúce sa zdravia, v zmluve by bolo potrebné uviesť aj spôsob odovzdania zdravotnej dokumentácie.

Zdravotná dokumentácia a súhlas so spracúvaním osobných údajov

V praxi sa môže stať, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti od pacienta vyžaduje, aby mu podpísal súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov. Pozor, súhlas so spracúvaním osobn

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály