Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Vybrané aspekty informovaného súhlasu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti u seniorov

Dátum: Rubrika: Právo

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti býva zásahom do telesnej integrity každého človeka. Preto je vo väčšine vyspelých krajín sveta k takémuto zásahu v zásade nevyhnutný súhlas pacienta. V tomto článku sa budeme venovať vybraným aspektom informovaného súhlasu u seniorov. Táto sociálna skupina totiž vykazuje isté špecifiká v súvislosti s udelením, respektíve odmietnutím poskytnutia informovaného súhlasu. Naším cieľom však nie je poskytnúť vyčerpávajúci pohľad na túto problematiku, ale najmä poukázať na vybrané aplikačné problémy v tejto oblasti.

Na udelenie informovaného súhlasu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je možné nazerať z viacerých hľadísk. Praktický pohľad zdravotníckeho pracovníka na informovaný súhlas býva občas diametrálne odlišný od pohľadu pacienta. Optika pohľadu na vec sa navyše mení aj v rozličných situáciách. Je napríklad rozdiel, či ide o neodkladné poskytnutie zdravotnej starostlivosti alebo menej závažný ambulantný zákrok.

Informovaný súhlas ako právny úkon

Informovaný súhlas je z teoreticko-právneho hľadiska právnym úkonom. Právny úkon je teda prejav vôle, s ktorým je spájaný právom predpokladaný právny následok. Exaktná definícia právneho úkonu sa nachádza v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), ktorý je základným predpisom celého súkromného práva.

Právna teória rozlišuje viaceré náležitosti právneho úkonu, ktoré musí právny úkon mať, aby mohol vyvolávať zamýšľané právne následky. Medzi tieto náležitosti (vlastnosti) môžeme zaradiť predovšetkým náležitosti

  • subjektu,
  • vôle,
  • prejavu vôle,
  • zhody vôle a jej prejavu.

Medzi náležitosti subjektu, ktorý realizuje právny úkon, zaraďujeme vek a príčetnosť. Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) reflektuje faktor veku a do istej miery aj faktor príčetnosti pri udelení informovaného súhlasu. V tejto súvislosti rozlišuje uvedený zákon tzv. kategóriu osôb nespôsobilých dať informovaný súhlas, kam zaraďuje maloleté dieťa, osobu pozbavenú spôsobilosti na právne úkony a osobu s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony. Za tieto osoby udeľuje informovaný súhlas zákonný zástupca. V prípade seniorov teda môže ísť len o posledné dva okruhy osôb, čo však v praxi zďaleka nepokrýva všetky prípady. Existuje totiž skupina seniorov, ktorí sa vplyvom postupujúcej choroby nedokážu ani len podpísať, nepoznajú svoje meno alebo nevedia, aký je dátum a pritom nemajú oficiálne obmedzenú alebo pozbavenú spôsobilosť na právne úkony. Takýto senior preto nemá ani zákonného zástupcu. V takomto prípade pacient, ktorému sa má poskytnúť zdravotná starostlivosť, fakticky nemá šancu posúdiť význam informovaného súhlasu, takže celý právny úkon sa stáva veľmi sporný.

Vôľa musí byť podľa právnej teórie skutočná, slobodná, vážna a bez omylu. Sloboda vôle pri udeľovaní informovaného súhlasu znamená, že by pacient nemal byť nútený na udelenie súhlasu (alebo aj na jeho odmietnutie). Neprimeraný nátlak môže byť v prípade pacientov – sen

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály