Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ POSKYTOVANÁ OSOBE BEZ PREJAVENIA INFORMOVANÉHO SÚHLASU, PRÍPADNE PROTI JEJ VÔLI

Rubrika: Právo

Zdravotné výkony predstavujú vždy zásah do telesnej integrity človeka, môžu sa dotýkať jeho ľudskej dôstojnosti, nie výnimočne môžu predstavovať aj určité riziká. Z histórie poznáme aj viaceré prípady zneužívania medicíny (nedovolené pokusy na ľuďoch, nútené
hospitalizácie na psychiatrii z politických dôvodov a pod.). [1] [2] A preto vnútroštátna aj medzinárodná právna úprava obsahuje podstatné ustanovenia, ktoré posilňujú autonómiu a ochranu práv človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny.

Ak vezmeme do úvahy formulácie Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny - Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, ktorý vyšiel oznámením Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 40/2000 Z.z. (ďalej len "Dohovor"), zistíme základné východiská:
-
Zmluvné strany budú chrániť dôstojnosť a identitu všetkých ľudí a zaručia každému bez diskriminácie
rešpektovanie jeho integrity a iných práv
a základných slobôd v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny (článok 1 Dohovoru).
-
Záujmy a blaho človeka budú
mať prednosť
pred výhradným záujmom vedy a spoločnosti (článok 2 Dohovoru).
-
Každý zásah do oblasti zdravia vrátane výskumu sa musí robiť v súlade s príslušnými zmluvnými záväzkami a štandardmi (článok 4 Dohovoru).
-
Zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola
informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas
. Pred zákrokom musí byť osoba primerane informovaná o jeho účele a povahe, ako aj o následkoch a rizikách zákroku. Príslušná osoba môže svoj súhlas
kedykoľvek slobodne zrušiť
(článok 5 Dohovoru).
-
Zákrok na osobe, ktorá nie je spôsobilá vyjadriť súhlas, sa vykoná iba v prípade, ak ide o jej
priamy prospech
. Na maloletom, ktorý podľa zákona nie je spôsobilý vyjadriť súhlas so zákrokom, sa môže zákrok vykonať jedine so súhlasom jeho zástupcu, inštitúcie alebo osoby, či orgánu ustanoveného zákonom.
Názor maloletého
sa bude brať vo zvyšujúcej miere do úvahy úmerne k jeho veku a stupňu zrelosti (článok 6 Dohovoru).
Predchádzajúci rok poukázal na potrebu pripomenúť právnu úpravu problematiky vykonávania zdravotných výkonov, poskytovania zdravotnej starostlivosti a aplikácie biológie a medicíny u ľudí.
Základné právne východiská
Slovenská právna úprava práv a povinností je vo viacerých právnych predpisoch. Základným je zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 576/2004 Z.z."). Z neho si musíme pripomenúť podstatné právne definície.
-
Ustanovenie § 2 ods. 1 - Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré
vykonávajú zdravotnícki pracovníci
vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa
prevenciu
, dispenzarizáciu,
diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum
, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu.
-
Ustanovenie § 2 ods. 2 - Zdravotný výkon je ucelená
činnosť zdravotníckeho pracovníka
, ktorá predstavuje základnú jednotku poskytovania zdravotnej starostlivosti.
-
Ustanovenie § 2 ods. 7 písm. b) - Prevencia je aktívne vyhľadávanie možných príčin chorôb, ich odstraňovanie a predchádzanie vzniku chorôb.
-
Ustanovenie § 2 ods. 9 - Diagnostika je zisťovanie a hodnotenie zdravotného stavu osoby a v prípade zistenia poruchy zdravia alebo choroby určenie závažnosti poruchy zdravia alebo choroby; jej výsledkom je určenie choroby.
-
Ustanovenie § 2 ods. 10 - Liečba je vedomé ovplyvnenie zdravotného stavu osoby s cieľom navrátiť jej zdravie, zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu jej zdravotného stavu alebo zmierniť prejavy a dôsledky jej choroby.
-
Ustanovenie § 2 ods. 26 - Prijímateľ zdravotnej starostlivosti (ďalej len "prijímateľ") je každá fyzická osoba, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť podľa § 2 ods. 1.
Z uvedených ustanovení je zrejmý záver, že pri výkone prevencie, diagnostiky i liečby choroby ide o zdravotnú starostlivosť (zdravotné výkony), ktorú sú
oprávnení vykonávať len zdravotnícki pracovníci
. A každý prijímateľ (pacient, klient, spotrebiteľ) má právo na
profesionálne štandardy
v zmysle čl. 4 Dohovoru.
V zmysle ust. § 12 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z. právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vzniká na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú fyzická osoba uzatvorí s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len "poskytovateľ"); t.j. ide o dvojstranný právny vzťah.
Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z. ošetrujúci zdravotnícky pra­covník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej sta­rostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti, t.j. poskytnúť poučenie osobe, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo aj inej osobe, ktorú si táto osoba určila, prípadne zákonnému zástupcovi, opatrovníkovi, inej fyzickej osobe, ktorá zastupuje prijímateľa na základe napr. rozhodnutia súdu (ďalej len "zákonný zástupca").
Podľa § 2 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z.z. ošetrujúci zdravotnícky pra­covník je zdravotnícky pracovník určený poskytovateľom na poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe; ak je takýmto ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom lekár alebo zubný lekár, ide o ošetrujúceho lekára, ak je ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom sestra alebo pôrodná asistentka, ide o ošetrujúcu sestru alebo o ošetrujúcu pôrodnú asistentku.
Zdravotnícki pracovníci vykonávajú zdravotnícke povolanie, ktoré je v zmysle § 3 ods. 1 písm. a), c), e) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 578/2004 Z.z.") súborom pracovných činností, ktoré vykonáva zdravotnícky pracovník
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ochrane zdravia ľudí
či
zaobchádzaní s liekmi a zdravotníckymi pomôckami
. Ochranu zdravia ľudí upravuje zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály