Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Choroby z povolania

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

V súvislosti s problematikou chorôb z povolania na nasledujúce otázky odpovedá MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH; Úrad verejného zdravotníctva SR.

1. Čo je to choroba z povolania?

Choroba z povolania je ochorenie, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s pracovnou činnosťou, je zaradená do zoznamu chorôb z povolania a uznaná príslušným špecializovaným pracoviskom.

Špecializované pracovisko je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v odbore pracovné lekárstvo alebo klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia. U profesionálnych kožných ochorení je to poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v odbore dermatovenerológia (kožné lekárstvo).

2. Môže byť chorobou z povolania akékoľvek ochorenie?

Nie. Zoznam chorôb z povolania je uverejnený v prílohe č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Obsahuje 47 diagnóz a skupín diagnóz, ktoré môžu byť uznané ako choroba z povolania (napr. choroba z olova alebo z jeho zlúčenín, choroba z chrómu alebo z jeho zlúčenín, choroby prenosné zo zvierat na ľudí, buď priamo alebo prostredníctvom prenášačov, choroba z vibrácií, choroba zaprášenia pľúc azbestovým prachom – azbestóza, porucha sluchu z hluku, choroba z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín, bronchiálna astma, kožné choroby a prenosné kožné choroby, choroba z ionizujúceho žiarenia, infekčné choroby a parazitárne choroby, atď.).

3. Ako vznikajú choroby z povolania?

Choroby z povolania alebo ochorenia súvisiace s prácou môžu vzniknúť nepriaznivým a dlhodobým pôsobením chemických, fyzikálnych, biologických a iných faktorov pracovného prostredia a iných škodlivých vplyvov na zdravie zamestnancov.

Iba niektoré choroby z povolania vznikajú na pracovisku už po relatívne krátkej dobe expozície. Sú to akútne profesionálne otravy. Iné profesionálne ochorenia vzniknú po dlhodobom kontakte zamestnancov so škodlivým faktorom v pracovnom prostredí počas niekoľkých mesiacov až rokov. Ide napr. o ochorenia horných končatín z vibrácií alebo z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia pri práci, alebo o poruchu sluchu z nadmerného hluku. Existujú však aj profesionálne choroby, ktoré sa objavia až po dlhoročnej expozícii, napr. choroba zaprášenia pľúc kremičitým prachom – silikóza alebo nádorové ochorenia spôsobené prácou s karcinogénnymi faktormi ako sú napr. azbest, benzén, vinylchlorid, ionizujúce žiarenie. Ich negatívny vplyv na zdravie sa môže prejaviť až za niekoľko desiatok rokov, často až po ukončení expozície týmto faktorom.

4. Kto posudzuje profesionalitu ochorenia?

Potvrdenie alebo vylúčenie podozrenia na poškodenie zdravia súvisiace s prácou vykonávajú špecializované pracoviská, ktorými sú určení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Sú to lekári v ambulancii pracovného lekárstva alebo kožného lekárstva alebo poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti v nemocnici, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť lekármi s odbornou spôsobilosťou v odbore pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo dermatovenerológia (kožné lekárstvo).

5. V akom právnom predpise sú určené podmienky na uznanie choroby z povolania?

Uznanie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania špecializovanými pracoviskami upravuje § 31a až § 31f zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“).

6. Čo je to ohrozenie chorobou z povolania?

Ohrozenie chorobou z povolania sú zmeny zdravotného stavu, ktoré vznikli pri výkone práce za nepriaznivých podmienok, v ktorých vznikajú choroby z povolania, ale poškodenie zdravia exponovanej osoby (zamestnanca) ešte nedosiahlo taký stupeň, aby sa dalo hodnotiť ako choroba z povolania. Ak by exponovaná osoba naďalej vykonávala prácu v rovnakých nepriaznivých (zdraviu škodlivých) podmienkach, choroba z povolania by mohla následne vzniknúť. U tejto exponovanej osoby sa zisťujú subklinické prejavy choroby z povolania, napr. významné prekročenie niektorých laboratórnych hodnôt, ktoré poukazujú na počiatočné zmeny zdravotného stavu, ale včasnou diagnostikou je ešte možné zabrániť vývoju choroby z povolania.

Pri zistení ohrozenia chorobou z povolania u zamestnanca musí zamestnávateľ na pracovisku realizovať všetky dostupné opatrenia na ochranu zdravia ostatných zamestnancov vrátane vyradenia tohto zamestnanca zo zdraviu škodlivých pracovných podmienok a jeho preradenie na inú vhodnú prácu (§ 55 ods. 2 Zákonníka práce), ak je to možné.

7. Aký je postup pri posudzovaní profesionality ochorenia?

Lekár, ktorý zistí alebo predpokladá, že došlo k zmene zdravotného stavu osoby (zamestnanca) vo vzťahu k vykonávanej práci, odošle túto osobu na odborné vyšetrenie špecializovanému pracovisku.

Špecializované pracovisko pri posudzovaní profesionality ochorenia vychádza z výsledkov vykonaných lekárskych vyšetrení (klinického nálezu vrátane konziliárnych vyšetrení), pričom ako povinný podklad k svojmu posudzovaniu si vyžiada odborné stanovisko príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorého zdravotní

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály