Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zdravotný dohľad na pracoviskách od 1. decembra 2017 (II.)

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment Zo seriálu: Zdravotný dohľad na pracoviskách od 1. decembra 2017

V tomto čísle uverejňujeme pokračovanie článku o zmenách týkajúcich sa zdravotného dohľadu na pracoviskách, ktoré nadobudli účinnosť od 1. decembra 2017.

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu a lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci – zmeny po novele zákona č. 355/2007 Z. z.

Jednou zo základných povinností zamestnávateľa vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. je zabezpečenie posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu na základe výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Zdravotná spôsobilosť zamestnancov na prácu sa posudzuje vo vzťahu ku všetkým zdraviu škodlivým faktorom, ktoré sú súčasťou výkonu práce a vo vzťahu k pracovným podmienkam, za ktorých sa práca vykonáva.

Prostredníctvom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci je možné včas odhaliť počiatočné zmeny zdravotného stavu zamestnancov súvisiace s prácou a zabrániť vzniku chorôb z povolania alebo ochorení súvisiacich s prácou. Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sú jedným z najúčinnejších preventívnych opatrení zameraných na ochranu zdravia konkrétnych zamestnancov. Sú cielene zamerané na sledovanie zmien zdravotného stavu a na vyšetrenie tých orgánov alebo systémov organizmu, ktoré môžu byť poškodené konkrétnym škodlivým faktorom práce alebo pracovného prostredia.

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci nie sú povinné pre všetkých zamestnancov, ale iba pre tých, pri ktorých je to odôvodnené z hľadiska zdravotného rizika pri práci.

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu je povinný zabezpečiť zamestnávateľ pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu (zaradenú do kategórie 3 alebo 4) alebo prácu, pri ktorej sa zdravotná spôsobilosť vyžaduje podľa osobitných predpisov. V týchto prípadoch je účasť zamestnancov na lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzťahu k práci povinná.

Zamestnanci, ktorí vykonávajú rizikové práce, sú vystavení nadmernému pôsobeniu zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia, je u nich zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania, profesionálnej otravy alebo iného poškodenia zdravia v súvislosti s prácou.

Rovnako aj fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak vykonáva rizikovú prácu alebo prácu, pri ktorej sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť podľa osobitných predpisov, sa musí podrobiť lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe posúdenia rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Povinnosť zamestnávateľov je zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci aj u zamestnancov pri opakovanom výskyte choroby z povolania na tom istom pracovisku, ak vykonávajú rovnakú profesiu ako zamestnanec, ktorému bola uznaná choroba z povolania. Lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci sa vykoná u zamestnancov rovnakej profesie bezodkladne po opakovanom uznaní rovnakej choroby z povolania na tom istom pracovisku z dôvodu ohrozenia ich zdravia vznikom choroby z povolania. Účasť zamestnancov na uvedených lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzťahu k práci je povinná.

Okrem toho je povinnosťou zamestnávateľov zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnancov, ktorí zo zdravotných dôvodov (napr. z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti) nevykonávali prácu dlhšie ako šesť mesiacov a ich práca je zaradená do kategórie 2, 3 alebo 4. Dôvodom je, aby sa zistili podozrenia na zmeny zdravotného stavu vo vzťahu k vykonávanej práci, alebo aby sa zistili kontraindikácie na vykonávanie práce a odporúčali vhodné opatrenia na ochranu zdravia zamestnanca (napr. preradenie na inú prácu, poskytnutie pracovnej rehabilitácie a pod.). Aj v týchto prípadoch je účasť zamestnancov na lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzťahu k práci povinná.

Okrem lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, ktoré je zamestnávateľ povinný zabezpečiť, sa môže zamestnávateľ dohodnúť so zástupcami zamestnancov a s lekárom na vykonaní lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci aj u ďalších zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2, pričom sa vopred určia konkrétne profesie a pracoviská, ktorých sa to bude týkať; povinnosťou zamestnanca je podrobiť sa tejto lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci.

Ak má zamestnávateľ odôvodnené pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti na prácu u konkrétneho zamestnanca, po prerokovaní so zástupcami zamestnancov a s lekárom môže zabezpečiť zamestnancovi mimoriadnu lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci; aj v tomto prípade je povinnosťou zamestnanca podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci.

Frekvencia výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci u zamestnancov a u fyzických osôb – podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby, ak vykonávajú prácu v kategórii 3 je 1-krát za dva roky, ak vykonávajú prácu v kategórii 4 je 1-krát ročne alebo je frekvencia určená v príslušných osobitných predpisoch.

Náklady, ktoré vznikli pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu, uhrádza zamestnávateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (ak osobitný predpis neustanovuje inak).

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály